wellcome

 

Dad9

 

   rice

 

process1

 

rongrean.1 

a4

0001

 0002

GoldWreath7

seedstok

                                                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

seed15

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทรศัพท์/โทรสาร 0 4272 8517,0 4272 8519

 

**********************

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  งาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ตามรอยพระบาท

Read more

การติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่รวบรวม/จำหน่ายเมล็ดพันธุ์

Read more

  กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560 ***********************

Read more

  งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 *******************

Read more

การประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศ  

Read more

ส่งมอบปัจจัยสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559

Read more

จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสุนนข้าวขาวดอกมะลิ105 คุณภาพดีปี 2559/60

Read more

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปี 2559

Read more

งานวันสาธิตการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพดี ตามแนวทาง ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

Read more

โครงการ กรมการข้าวร่วมใจปล่อยปลา 840,000ตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  

Read more

         งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่          ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพน

Read more