แบบฟอร์ม ขั้นตอน การปฏิบัติงานภายใน

new1

- แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง

-เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

- รายละเอียดประกาศ อ.ก.พ. กรมการข้าว และซักซ้อมการเสนอผลงานประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการของกรมการข้าว           

-  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ(edit) และแบบรายงานโรงงาน

 - แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

- แบบใบลาพักผ่อน

- แบบใบขอยกเลิกวันลา

-หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- มอบอำนาจปฏิบัติราชการเเทน

- ขอส่งใบสำคัญชดใช้เงินยืม

- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- คำชี้เเจงประกอบใบสำคัญค่าน้ำมันเชื้อเพลง

- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8780

- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

-  สัญญาการยืมเงิน

-  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร