ศูนย์บริการชาวนา


 

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

การปลูกปอเทืองในนาข้าว

 -

การไถกลบตอซังเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตข้าว

วิธีการก่อนการจัดการเก็บเกี่ยวข้าว

สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช 

เตรียมดินก่อนปลูกประหยัดปุ๋ย

แมลงบั่ว

 ประวัติพันธุ์ข้าว กข18

ประวัติพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

ประวัติพันธุ์ข้าว กข15

ประวัติพันธุ์ข้าว กข6

ระวังโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ยในนาข้าว

เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า

การทำนาสมัยใหม่

พันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

สถานการณ์เพาะปลูกข้าว ปี2560/61 รอบที่2 จ.นครพนม 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว

ข้าวนาปรังในภาคอีสาน