เกี่ยวกับหน่วยงาน

a2

 skn

 

                              ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กรมการข้าว (เดิมคือ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 18 จังหวัดสกลนคร   กรมส่งเสริมการเกษตร)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ บ้านอ่าง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ 87ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนคร 60 กิโลเมตร (ถนน สกลนคร - อุดรธานี) เริ่มทำการก่อสร้างในปี  2527- 2529 ตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช  โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลประเทศญี่ปุ่น(THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND;OECF JAPAN ) สมทบกับงบประมาณของประเทศไทยอีกส่วนหนึ่ง เป็นเงิน 72,988,587.35 บาท ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 หลัง โรงเก็บ เมล็ดพันธุ์ 7 หลัง โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง โรงซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 1 หลัง  ลานตากเมล็ดพันธุ์ 1 ลาน โรงจอดรถยนต์ 2 หลัง และโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 1 หลัง พร้อมติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ เริ่มดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมาและในปี พ.ศ. 2543 - 2544ได้รับงบประมาณตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและขยายพันธุ์พืช ก่อสร้าง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เพิ่มอีก 1หลัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์/เครื่องจักรในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 4 หลัง และโรงจอดรถยนต์บรรทุก 1 หลัง เป็นเงิน 74,740,000 บาท

a1