กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2560

12

bottomline

 

ร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.สกลนคร

33759

                                    วันที่ 21 ธ.ค. 2560  ว่าที่ ร.ท. อลงกต  ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.สกลนคร โดย นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการ โดยมีส่วนราชการประจำอำเภอ ทุกส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา พัฒนาที่ดิน ธนาคาร ร่วมให้บริการประชาชนในครั้งนี้ มีผู้ร่วม รับบริการในงานประมาณ 800 ราย ณ ร.ร. บ้านหนองบัว ต.แร่ อ.พังคน จ.สกลนคร

*********************

                    การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

 

128499

128576

 

                                 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 15.20 - 19.00 น. นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยน.ส.เบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 11-12 ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ และกรมการข้าว เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มีภารกิจหลักในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีแก่เกษตรกร มีเป้าหมายการผลิตปีละประมาณ 4,000 ตัน (ข้าวหอมมะลิ 105 กข15 กข6 และ กข18) โดยมีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอนตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จัดทำแปลง แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ การจัดซื้อ/ปรับปรุงสภาพ/เก็บรักษา จนถึงก่อนการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้ผู้ซื้อ และมีการตรวจสอบย้อนกลับกรณีมีการร้องขอ/ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพในโอกาสนี้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กดปุ่มเปิดเครื่องจักรเริ่มการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ฤดูฝน/60 พร้อมทั้งถ่ายทอดแนวนโยบายการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ตามแนว 3ต คือ ต่อ เติม แต่ง โดยใช้ต่อกับกิจกรรม/โครงการที่ดีอยู่แล้ว และเติมในส่วนที่ขาดสำหรับบางกิจกรรม/โครงการ ส่วนโครงการที่ยังไม่ค่อยได้ผลดีควรนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้หรือแต่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น

********************