กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2561

01

bottomline

จัดนิทรรศการ ในฐานเรียนรู้ เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

39205

วันที่ 26 มกราคม 2561 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน กถม. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ ในฐานเรียนรู้ เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และร่วมต้อนรับ นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายนาแปลงใหญ่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยนายโพธิ์ทอง โพธิ์ธิราช ประธาน ศพก.ตำบลไฮหย่อง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมพาเยี่ยมชมผลงานในพื้นที่ ศพก.ทั้งนี้ยังมี สำนักงานเกษตรจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ประมง ปศุสัตว์ สำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ ภาคีเครือข่าย ศพก. และนาแปลงใหญ่ในพื้นที่สกลนครให้บริการประชาชนและการต้อนรับเป็นอย่างดี รวม 400 ราย

***********************

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

S 13164677

เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) ณ ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลคำเตย อำเภอเมือง ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จำนวน 60 ตัวอย่าง

*******************

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

43097

วันที่ 22-24มกราคม 2561 นางสาวเยาวลักษณ์ กุลโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (กลุ่มที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น ปี 2560) ในพื้นที่ อ.เรณูนคร อ.ปลาปาก อ.บ้านแพง อ.เมือง อ.นาแก อ.ธาตุพนม และ อ.นาหว้า จ.นครพนม จำนวน 41 กลุ่ม

****************************

พิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกค่านิยมอันดีงาม สู่เด็ก เยาวชน จังหวัดสกลนครประจำปี 2561

38969

วันที่ 24 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกค่านิยมอันดีงาม สู่เด็ก เยาวชน จังหวัดสกลนครประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการดังกล่าว และนางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมโครงการ ในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 105 ราย ณ วัดป่าประชาพินิจ ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สนับสนุนงบประมาณโครงการโดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

*******************************

กิจกรรมการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง และสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

118298

วันที่ 22 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์ไทนาน 9 จำนวน 335 กิโลกรัม และสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) ณ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า และตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม จำนวน 40 ตัวอย่าง

******************************

กิจกรรมส่งมอบโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตจัดรูปที่ดิน

38203

                        วันที่ 19 มกราคม 25561 นายศักดิ์ชัย  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน กลุ่มถ่ายทอดวิทยากรผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการและบริการ ในงาน กิจกรรมส่งมอบโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตจัดรูปที่ดิน จ.สกลนคร ตามโครงการส่งมอบความสุข ปี 2561  จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน จ.สกลนคร  ดำเนินการโดย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่11  สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน โดยมีเกษตรกรร่วมกิจกรรม 200 ราย

****************

การประกวด กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561 ระดับประเทศ

37675

                       วันที่ 15 ม.ค. 2561 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า - โพนทอง นำเสนอผลการดำเนินงานการประกวด กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561 ระดับประเทศ ต่อคณะกรรมการตรวจตัดสินจากกรมการข้าว นำทีมโดย นางพรรณี ทองเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เป็นประธานคณะทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอวาริชภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ และ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครเป็นผู้ส่งเข้าประกวดพร้อมให้การสนับสนุน นำโดย ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยการต่างๆในพื้นที่เป็นอย่างดีได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน โรงเรียน วัด เทศบาล อบต. บริษัทปิติแท็กเตอร์คูโบต้า เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางวาริชภูมิ กลุ่มผู้ปลูกพืชผัก ไร่ส้ม ทั้งนี้ มีเกษตรกรร่วมงาน ประมาณ 400 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านเหล่า - โพนทอง อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

******************

 

การประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี2561 

37316

37318

                              วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 8.00 น. ถึง 12.00 น. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองฮี นำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม ต่อคณะกรรมการตรวจตัดสินการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี2561 สาขา ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ  โดย นายกัมพล พนาจัน ประธาน ศขช. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจตัดสิน จากกรมการข้าว นำทีมโดย นางสาวลัดดา  วิริยางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว พร้อมกล่าวต้อนรับ ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการประกวด และ นายใหม่     พัฒนประสิทธิ์ชัย เกษตรอำเภอปลาปาก ผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในพื้นที่ รวมทั้ง ผู้นำชุมชน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ ธนาคารออมสิน และ กศน.ตำบลหนองฮี สมาชิกกลุ่มข้าวอินทรีย์ ภาคีเครือข่ายร่วมให้กำลังใจกลุ่มในการประกวดครั้งนี้  ภายในกลุ่ม ผลิตพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105 กข15 กข6 กข22 กข18  กข12  ตามความต้องการของชุมชน และตลาดภายนอก กลุ่มมีสถานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์  และสถานที่จัดจำหน่าย ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นในการขาย มีการประชาสัมพันพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และเชื่อมโยงเครือข่ายประธาน ศขช.ระดับจังหวัด17 กลุ่ม ผ่านระบบ โทรศัพท์ ไลน์  ทำให้กิจกรรมกลุ่มเชื่อมโยงตลาดได้ดีและเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว  การประกวดดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศขช.ตำบลหนองฮี อ.ปลาปากจ.นครพนม  โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม  86 ราย

******************

 

งานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1  ล้านไร่

 

36861

 

                                          กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร นำทีมโดย ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1  ล้านไร่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ท่านสมชาย  วิทย์ดำรง เป็นประธาน ในการเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งนี้ และในงานมีกิจกรรมการเสวนาเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์กับการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์  การมอบใบประกาศกลุ่มผุ้ผลิตข้าวอินทรีย์ การประกอบพิธีสู่ขวัญข้าว การจัดนิทรรศการของสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม มีการแจกเอกสารและสนับสนุนเมล็ดปอเทืองและพด.2 ในการปรับปรุงบำรุงดิน สถานีวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครพนม มีการแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมมีการสาธิตการใช้เชื้อราขาว (บิวเวอร์เรีย)และเชื้อราเขียว(ไตรโครเดอร์มา)ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้งยังมีการสาธิตไถกลบตอซังข้าว การหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน การฉีดพ่นสารเร่งการย่อยสลายฟางข้าว (พด.) ภายในงานมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายร่วมงาน 300 ราย และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ บริษัทคูโบต้าอาร์เอ็มจี นครพนม ประชาชนทั่วไป ร่วมอีก 100 ราย  ณ ลานตลาดชุมชนบ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

**************

 

ประเพณีปีใหม่  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

2018

 

                         วันที่ 28 ธ.ค. 60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร นำโดย ว่าที่ รท. อลงกต  ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร ญาติพี่น้องในชุมชนใกล้เคียงศูนย์ฯ ร่วมกันทำบุญสืบสานประเพณีต้อนรับปีใหม่ ปี 2561 ซึ่งกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี  ได้แก่ ทำบุญเลี้ยงพระ  บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ การแข่งขันกีฬาภายใน  ทั้งนี้เพื่อเป็นศิริมงคล และความสมัครสมานสามัคคี สุข สบายทั้งกายและใจ ตลอดปี 61 และตลอดไป

******************