กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 02

GoldWreath7

ติดตามและปลูกข้าว กข61 รอบที่ 2 ภายใต้โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

r1.1.1

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามและปลูกข้าว กข61 รอบที่ 2 ภายใต้โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ณ แปลง  นายวิสิทธิ์ ธรรมวงค์ บ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

******************************

งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

sssss 

                                 

                                                    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่นที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องข้าว พร้อมรับจองและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี กข6, กข15, กข18 และข้าวขาวดอกมะลิ105 ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดนิทรรศการฯ มีผู้ใช้บริการคลิกเกษตรเคลื่อนที่และสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 200 ราย

***************************

 

การออกติดตามและประเมินความเสี่ยงแปลงใหม่ โครงการเกษตรอินทรีย์

128216 

                           วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ออกติดตามและประเมินความเสี่ยงแปลงใหม่ ณ อำเภอ บ้านแพง,ปลาปาก,นาหว้า   จังหวัดนครพนม จำนวนเกษตรทั้งหมด 176 ราย พื้นที่ 1,897 ไร่

******************************

ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2561

Thcenologe RUM 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร   พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมเปิดงานและจัดนิทรรศการงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

******************************

สำรวจความพร้อมกลุ่มเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (NicheMarket) ปีงบประมาณ 2561
Orgd
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ลงพื้นที่ สำรวจความพร้อมกลุ่มเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (NicheMarket) ปีงบประมาณ 2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย

****************************** 

ร่วมประชุมคณะกรรมาการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรระดับจังหวัดนครพนม    (Chief of Operation)

 

Trice

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล        นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรระดับจังหวัดนครพนม (Chief of Operation) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 50 ราย