กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2561

 

06.6

GoldWreath7

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี311111111111111111111111111

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรร่วมโครงการ เป้าหมาย 50 ราย โดยมี หมอดินประจำชุนชน ร่วมเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่28 - 29 มิ.ย. 2561 ณ ศพก. ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

*****************************************

ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดีภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกร 2111111111111111111  

วันที่ 26มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรร่วมโครงการ  เป้าหมาย 50 ราย ระหว่างวันที่ 26-27 มิ.ย. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

*****************************************

ออกติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ444444444444444444444444444444

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต  ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวดลนภา คะปัญญา เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามและให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(NicheMarket) ปี 2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

*****************************************

ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมในอาชีพด้านการเกษตร1111111111111111111111111111111111111

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมคณะทำงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งเดินเนินงานโดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ และสามารถดำเนินงานตามโครงการฯ เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างแท้จริง จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย

**************************************

อบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี88888888888888888888888

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรร่วมโครงการ เป้าหมาย 50 ราย ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิ.ย. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมนครพนม

**************************************

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

77777777777777777777777

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน  GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 และทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศาลาประชาคมหมู่2 บ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 40 ราย

**********************************

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

0983

วันที่ 22 มิถุนายน 2561นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และ GAP Seed และเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศาลา SML บ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้จำนวน 2 กลุ่ม 87 ราย

***********************************

อบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี

66

วันที่  21 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรร่วมโครงการ เป้าหมาย 50 ราย ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิ.ย. 2561 ณ ศพก.ตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

**************************************

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

5

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2561 และทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 74 ราย

***********************************

จัดอบรม การบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

4

วันที่  21  มิถุนายน 2561 ว่าที่ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า -โพนทอง ตำบลวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด  50 ราย

**************************************

จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

3

วันที่ 21 มิถุนายน 2561
นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และ GAP Seed และเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ จำนวน 2 กลุ่ม 40 ราย

******************************

บรรยายความรู้เรื่องการผลิตข้าวมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS

2

วันนี้(21  มิ.ย. 61 ) นายวาณิชย์ คะสีทอง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  นายธนันต์ชัย พันธ์วิไลย และ  นางสาวบงกช  สุภาอ้วน เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  ร่วมกันเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตข้าวมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS และการแบ่งหน้าที่และการตรวจประเมินแปลงผู้ตรวจภายในตามระบบควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง อ. บ้านแพง จ. นครพนม ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์อำเภอบ้านแพง  มีเกษตรกรรับการอบรม จำนวน  30 ราย

***************************

อบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี

1

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร  ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรร่วมโครงการ  เป้าหมาย 50 ราย ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิ.ย. 2561 ณ ศพก. ตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

****************************

อบรมการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

1529486079877

วันที่  20 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้ นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด  50 ราย

***************************************

อบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา

และการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว

19.06

วันที่  19  มิถุนายน 2561 ว่าที่ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร  ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรร่วมโครงการ  เป้าหมาย 50 ราย ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิ.ย. 2561 ณ ศพก. ตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

***************************************************

กิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

S 14663706

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2561 และทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีเกษตรกรเข้าร่วม 5 กลุ่ม จำนวน 127 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

***************************************************

กิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

19.06.61

วันที่ 19 มิถุนายน 2561
นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และ GAP Seed และเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ จำนวน 2 กลุ่ม 40 ราย

*****************************************

กิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

 

18.06

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วม 7 กลุ่ม จำนวน 149 ราย

 

***************************************************

กิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561


18.06.61

วันที่ 18 มิถุนายน 2561
นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และ GAP Seed และเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐาน GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ จำนวน 257 ราย พื้นที่ 1,285 ไร่


**************************
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (
Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ics) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ 

777777777

                    วันที่ 15 มิ.ย 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561  ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จำนวน 2 กลุ่ม ,ตำบลนาแก อำเภอนาแก จำนวน 1 กลุ่ม และตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จำนวน 1 กลุ่ม รวมเกษตรกร 94 ราย พื้นที่ 1,346 ไร่

********************************

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ics) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ 

999999999999

                วันที่ 14 มิ.ย 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561  ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จำนวน 6 กลุ่ม รวมเกษตรกร 85 ราย พื้นที่ 1,096 ไร่

********************************

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ics) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ 
 123456789

        วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์ฯ และมีตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นายวินัย คงยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ics) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรฯ ตำบลคำพอก อำเภอเมือง จำนวน 3 กลุ่ม และตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จำนวน 3 กลุ่ม รวมเกษตรกร 88 ราย  พื้นที่ 1,156 ไร่

*****************************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 1

555555

วันที่ 12 มิ.ย 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร และ นางกนกวรรณ สิงหธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูยน์จัดการศัตรูพืชชุมชนฝั่งแดง,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูยน์จัดการศัตรูพืชชุมชนฝั่งแดง2  และกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มย่อยนาแปลงใหญ่บ้านหนองสะโนอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม   เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 97 ราย พื้นที่ทั้งหมด 910 ไร่

*****************************

สำรวจ และกรอกแบบสอบถามแก่เกษตรกร

6666

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร สำรวจ และกรอกแบบสอบถามแก่เกษตรกรภายใต้โครงการ การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

**************************

ติดตามและเก็บเกี่ยวโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

S 15867944

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ติดตามและเก็บเกี่ยวโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง กิจกรรมการศึกษาช่วงเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง        อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

****************************

จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561

05 06 61

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561
นายสันติ เชื้อนิตย์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว พร้อมให้บริการประชาชนในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 พร้อมแนะนำวิธีการใช้เครื่องโรยข้าวงอก ที่เหมาะสมกับนาน้ำตม เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลยอดชาด (ศพก.อำเภอวังยาง) หมู่ที่ 4 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอวังยาง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการเรียนรู้ศึกษาดูงาน จำนวน 200 ราย