กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2561

07.1

 GoldWreath7

จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปี 2561

333333333

                 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายนิเวศน์ ถาโท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเหมาโครงการชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยการทำความสะอาดสำนักงานและพื้นที่รอบหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม

****************************

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องข้าว ในงานคลินิกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 ปี 2561

22222222

                 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร  ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกปศุสัตว์ คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกประมง คลินิกยางพารา คลินิกพืช คลินิกส่งเสริมการเกษตรฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  การบริการเจาะตรวจเลือกเพื่อตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายเกษตรกรในพื้นที่ การจำหน่ายสินค้าเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ประธานได้เยี่ยมชมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานราชการ โดยนายอำเภอเรณูนคร กล่าวต้อนรับ นายเกษม รักสุจริต กล่าวรายงาน ซึ่งมีเกษตร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด อำเภอ เกษตรอำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน 300 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

  *****************************

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องข้าว ในงานคลินิกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2561

11111111 

                  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องข้าว พร้อมแจกโบรชัวร์ต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและแจกเชื้อราไตรโครเดอร์มา เพื่อใช้ในการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา อีกทั้งสาธิตวิธีการใช้เครื่องหยอดข้าวงอก ในงานคลินิกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2561 ณ วัดพระคริศตราชา บ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งประธานเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ จำนวน 600 ราย

*****************************

ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวแปลงนาเกษตรกรร่วมกับชาวนาอาสา

(บริหารจัดการศัตรูข้าว)

25.07.61.4

                 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  นายวาณิชย์  คะสีทอง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวแปลงนาเกษตรกรร่วมกับชาวนาอาสา (บริหารจัดการศัตรูข้าว) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก และตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวนแปลงละ 20 จุด พบโรคและแมลงไม่เกินระดับเศรษฐกิจ ในพันธุ์ข้าวกข6 และข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่อายุ 23 วัน และ 57 วัน ตามลำดับ

*************************************************

กิจกรรมต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

25.07.61 3

             วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต  ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร  มอบให้ นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดกิจกรรมต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า - โพนทอง ต่อคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั้งยืน โดยมีเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วม 100 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง  ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

************************************************************

ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวแปลงนาเกษตรกรร่วมกับชาวนาอาสา

(บริหารจัดการศัตรูข้าว)

25.07.61 2

 

               วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายวาณิชย์  คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวแปลงนาเกษตรกรร่วมกับชาวนาอาสา (บริหารจัดการศัตรูข้าว) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก และตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จำนวนแปลงละ 20 จุด พบโรคและแมลงไม่เกินระดับเศรษฐกิจ ในพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่อายุ 48 วัน และ 56 วัน

******************************************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand)

และระบบควบคุมภายใน(ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561

                

25.07.61 1

         วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานพร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน(ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรฯ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้จำนวน 24 ราย พื้นที่ 246 ไร่                                                

****************************************************** 

 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี กิจกรรมโรงเรียนข้าวและชาวนา ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปี 2561 

PPPP01

วันที่ 20 ก.ค. 2561 นายศักดิ์ชัย     พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี กิจกรรมโรงเรียนข้าวและชาวนา ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปี 2561โดยมีการสาธิตทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และร่วมปักดำนาในแปลงเรียนรู้ ขนาด 5 ไร่ พร้อมมอบหนังสือ เอกสาร ให้กับห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง ต.ท่าบ่อศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โดยมี นักเรียนร่วมกิจกรรม 42 คน และช่วงบ่าย ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ที่โรงเรียนบ้านเอื้องก่อนาดี โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรม     115 ราย ณ โรงเรียนบ้านเอื้องก่อนาดี ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

************************** 

อบรม หลักสูตรผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกษตรอินทรียืเล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์ (มกษ: 9000 เล่ม 4-2553) ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร

AAAAA

วันที่ 19 ก.ค. 2561 นายพนมรัตน์ เชิงหอม, นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จำนวน 11 คน เข้าร่วมการฝึกบรม หลักสูตรผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกษตรอินทรียืเล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์ (มกษ: 9000 เล่ม 4-2553) ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร

************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand)และระบบควบคุมภายใน(ics)เกษตรกรรายใหม่ ประจำปีงบประมาณปี 2561

1111111111111111111

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน(ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรฯ ตำบนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้จำนวน 67 ราย พื้นที่ 663 ไร่

**************************

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกษตรอินทรียืเล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์ (มกษ: 9000 เล่ม 4-2553) ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 

pppppp

   วันที่  17 ก.ค. 2561 นายพนมรัตน์  เชิงหอม, นายศักดิ์ชัย  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จำนวน 11 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกษตรอินทรียืเล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์ (มกษ: 9000 เล่ม 4-2553) ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม  เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร 

**************************** 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน(ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561

6666666

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานพร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน(ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรฯ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้จำนวน 57 ราย พื้นที่ 702 ไร่

******************************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand)และระบบควบคุมภายใน(ics)เกษตรกรรายใหม่ ประจำปีงบประมาณปี 2561

5555555555555555554

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน(ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรฯ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้จำนวน 29 ราย พื้นที่ 210 ไร่

***************************

ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

44444444444444444

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร เพื่อให้งานคลินิกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ประชุมมีมติให้จัดงานคลินิกฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สถานที่จัดงานจะแจ้งภายหลัง

***************************

ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสร้างเสริมทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ประจำปีงบประมาณ พ. 2561

3333333333333

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมคณะทำงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสร้างเสริมทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งดำเนินงานโดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ และสามารถดำเนินงานตามโครงการฯ เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างแท้จริง จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย

***************************

จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ. 256

222222222222222

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเป้าหมายเกษตรกรร่วมโครงการ เข้าร่วมฝึกอบรม 106 ราย โดยมี ผู้จัดการ ธกส. สาขาอำเภอบ้านแพง และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ร่วมเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ ศพก. ตำบลนางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม

**************************

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณปี 2561

111111111111111111

เมื่อวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 4 - 2553) ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 100 ราย

*************************

ร่วมประชุมความร่วมมือการจัดทำโครงการแปลงนาสาธิต มณฑลทหารบกที่ 210 ประจำปีงบประมาณปี 2561

4444444444444444444444

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมประชุมความร่วมมือการจัดทำโครงการแปลงนาสาธิต มณฑลทหารบกที่ 210 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ อีกทั้งยังสามารถรองรับการศึกษาดูงานแบบครบวงจรได้ โดยมี พลตรีสมชาย ครรภาฉาย เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการจาก 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

*************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand)และระบบควบคุมภายใน(ics)เกษตรกรรายใหม่ ประจำปีงบประมาณปี 2561

33333333333333333

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมงานศูนย์พันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (organic thailand) และระบบควบคุมภายใน (ics) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ วัดศรีธนนชัย ตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 1 กลุ่ม12 ราย พื้นที่ 146 ไร่

******************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand)และระบบควบคุมภายใน(ics)เกษตรกรรายใหม่ ประจำปีงบประมาณปี 2561

11111111111

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมงานศูนย์พันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (organic thailand) และระบบควบคุมภายใน (ics) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลหนองญาติ  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 3 กลุ่ม 40 ราย พื้นที่ 577 ไร่

**************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand)และระบบควบคุมภายใน(ics)เกษตรกรรายใหม่ ประจำปีงบประมาณปี 2561

4444444444444444444444444

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน(ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ  กลุ่มข้เกษตรอินทรีย์บ้านแก่งโพธิ์ 2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้จำนวน 30 ราย พื้นที่รวม 207 ไร่

***************************

จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ. 2561

3333333333333333333333

วันที่ 11 ก.ค. 2561 ว่าที่ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรร่วมโครงการ เข้าร่วมฝึกอบรม 50 ราย โดยมี ผู้จัดการ ธกส. สาขาอำเภอธาตุพนม และ เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว ร่วมเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 10 - 11 ก.ค. 2561 ณ ศพก. ตำบลดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

*************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand)และระบบควบคุมภายใน(ics)เกษตรกรรายใหม่ ประจำปีงบประมาณปี 2561

222222222222222222

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน(ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ กลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านต้อง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้จำนวน 33 ราย พื้นที่รวม 327 ไร่

**************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand)และระบบควบคุมภายใน(ics)เกษตรกรรายใหม่ ประจำปีงบประมาณปี 2561

111111111111111111

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายวีระพงษ์  ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมงานศูนย์พันธุ์ข้าวสกลนครออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (organic thailand) และระบบควบคุมภายใน (ics) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ฟาร์มชุมชน ตำบลวังตามัว  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 3 กลุ่ม 37 ราย พื้นที่ 422 ไร่

***************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand)และระบบควบคุมภายใน(ics)เกษตรกรรายใหม่ ประจำปีงบประมาณปี 2561

4444444444444444444

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน(ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ศาลาวัดบ้านดอนกลาง ตำบลดอนกลาง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้จำนวน 3 กลุ่ม จำนวนเกษตรกร 81 ราย พื้นที่รวม 737 ไร่

***************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand)และระบบควบคุมภายใน(ics)เกษตรกรรายใหม่ ประจำปีงบประมาณปี 2561

333333333333333333

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายวีระพงษ์  ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมงานศูนย์พันธุ์ข้าวสกลนครออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand) และระบบควบคุมภายใน(ics) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ วัดบ้านโชคอำนวย ตำบลวังตามัว  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 2 กลุ่ม 23ราย พื้นที่ 266 ไร่

****************************

ร่วมประชุมกำหนดเป้าหมายการตรวจประเมิน และจัดทำแผนการลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ประจำปีงบประมาณปี 2561

222222222222

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นานวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธนันต์ชัย พันวิไลย เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมกำหนดเป้าหมายการตรวจประเมิน และจัดทำแผนการลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

*****************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand)และระบบควบคุมภายใน(ics)เกษตรกรรายใหม่ ประจำปีงบประมาณปี 2561

1111111111111111

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand) และระบบควบคุมภายใน(ics) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ฟารม์ชุมชนหมู่6 บ้านคำสว่าง ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 2 กลุ่ม 23 ราย พื้นที่ 279 ไร่

*****************************

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand)

และระบบควบคุมภายใน(ics)เกษตรกรรายใหม่ ประจำปีงบประมาณปี 2561

77777777777777777777

                             วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(organic thailand) และระบบควบคุมภายใน(ics) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรบ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 28 ราย

*************************

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน(ICS)แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ประจำปีงบประมาณ 2561

22222222222222

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้บ้านนาโดนใหม่ ตำบลโคกหินแห่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีคณะกรรมการเข้าร่วมจำนวน 3 กลุ่ม 15 ราย************************

 

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน(ics)แบบกลุ่มภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ประจำปีงบประมาณ 2561

22222222222222222222222222

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีคณะกรรมการเข้าร่วมจำนวน 6 กลุ่ม 30 ราย

***************************

 

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน(ICS)แบบกลุ่มภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ประจำปีงบประมาณ 2561

11111111111111111111111

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS)แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีคณะกรรมการกลุ่มเข้าร่วมจำนวน 6 กลุ่ม 30 ราย

*********************

จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว ในงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ของศูนย์วิจัยข้าวสกลนครประจำปีงบประมาณ 2561

0000000000000

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว,ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมสาธิตวิธีการใช้เครื่องหยอดข้าวงอก ในงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต แก้ไขปัญหาในการผลิตข้าว และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดผลจริง โดยประธานเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ณ สถานีบริการน้ำมันสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส บ้านสุวรรณคีรี ตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ จำนวน 100 ราย

************************

จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ       ของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

67572

                 วันที่  3 ก.ค. 2561 ว่าที่ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรร่วมโครงการ  เป้าหมาย 50 ราย โดยมี เจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 3 - 4 ก.ค. 2561 ณ ศพก. ตำบลนาเดื่ออ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

*********************

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

S 26509319

              วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีคณะกรรมการกลุ่มเข้าร่วมจำนวน 10 กลุ่ม 50 ราย

**********************

ประชุมการบริหารจัดการข้าวคุณภาพ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ ในนาแปลงใหญ่           

68161                

                       วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดประชุมการบริหารจัดการข้าวคุณภาพ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ ในนาแปลงใหญ่ ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต11 (น.ส.เบญจพร ชาครานนท์) เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงสี, ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมจำนวน 40 ราย

***********************

จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

 

S 26222595

             วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน (ICS) แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ ต.นาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีคณะกรรมการกลุ่มเข้าร่วมจำนวน 5 กลุ่ม 25 ราย

*************************