กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2561

08.1

GoldWreath7

 

รับการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการที่ศูนย์รับผิดชอบ จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1777777777777777777777777777777777777777777777777777

                           วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายวีระพงษ์  ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ต้อนรับพร้อมรับการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการที่ศูนย์รับผิดชอบ จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงการสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดแผนปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อทำการติดตามประเมินผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลได้ ผลลัพธ์เบื้องต้น กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยสัมภาษณ์ประธานกลุ่มจำนวน 1 ราย  และสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ราย  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

*********************************************************

 

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

166666666666666666666666666666666666666666666666666666

             วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตำบลฝั่งแดง และตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รวมตรวจเกษตรกรจำนวน 2 กลุ่ม สมาชิก 63 ราย พื้นที่ 587 ไร่

*************************************************

 

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

1555555555555555555555555555555555555555555555555555555

             วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายพนมรัตน์ เชิงหอม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตำบลหนองแวงและตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รวมตรวจเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม สมาชิก 81 ราย พื้นที่ 737 ไร่

****************************************************

 

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

144444444444444444444444444444444444444444444444444

                              วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยทำการตรวจเกษตรกรจำนวน 1 กลุ่ม28 ราย พื้นที่ 281 ไร่

*************************************************************

 

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

1333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

                          วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยทำการตรวจเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม 67 ราย พื้นที่ 663 ไร่

**************************************************

 

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

122222222222222222222222222222222222222222

                            วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รวมตรวจเกษตรกรจำนวน 2 กลุ่ม สมาชิก 47 ราย พื้นที่ 487 ไร่

*****************************************************

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

101111111111111111111111111

                   วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยทำการตรวจเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม 37 ราย พื้นที่ 422 ไร่

******************************************************

 

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

100000000000000000000000000000000000000000

                              วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รวมตรวจเกษตรกรจำนวน 4 กลุ่ม สมาชิก 48 ราย พื้นที่ 580 ไร่

******************************************

 

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

9999999999999999999999999999999999999

                                  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายพนมรัตน์ เชิงหอม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมรวมตรวจเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม สมาชิก 80 ราย พื้นที่ 681 ไร่

***************************************************

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

                วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายพนมรัตน์ เชิงหอม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดและ บ้านดงก้อม ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รวมตรวจเกษตรกรจำนวน 2 กลุ่ม สมาชิก 72 ราย พื้นที่ 733 ไร่

*******************************************************

 

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

777777777777777777777777777777777777777777777

                           วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง และตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รวมตรวจเกษตรกรจำนวน 6 กลุ่ม สมาชิก 99 ราย พื้นที่ 1,334 ไร่

************************************************************************

 

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

66666666666666666666666666666666666666666666666666

       วันที่ 14 สิงหาคม นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ฝั่งแดง และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ฝั่งแดง 2 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรรวม 46 ราย พื้นที่ 421 ไร่

*****************************************************

 

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

555555555555555555555555555555555555555555

                       วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ แปลงผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยทำการตรวจเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม 67 ราย พื้นที่ 663 ไร่

****************************************

 

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

44444444444444444444444444444444444

                         วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศาลาชุมนุมโคกพระธาย หมู่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 2 กลุ่ม 48 ราย

**********************************************

 

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

333333333333333333333333333333

                              วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านอีอูด ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 2 กลุ่ม 87 ราย

*************************************************************

 

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

2222222222222222222222222222222

              วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 1 กลุ่ม 29 ราย

************************************************** 

 

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

1111111111111111111111111111111

                                       วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 2 กลุ่ม 40 ราย

***********************************************************

 

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

12222

                                วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางกนกวรรณ  สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศาลาสถาบันการเงินชุมชนบ้านสร้างแห่ หมู่ 4 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 2 กลุ่ม 50 ราย

**********************

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

100000

                             วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านวังไฮ ตำบลคำเตยอำเภอคำเตย จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 4 กลุ่ม 128 ราย

**************************

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี2561กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน

777777 

                                       วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี2561 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนายอ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 50 ราย

***********************

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

88888

 

                                      วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโพนทอง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 2 กลุ่ม 57 ราย

 *************************

เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี  งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

77777777

                วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายวาณิชย์  คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี  งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 12  ณ ห้องประชุมสารสนเทศยางพารา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

********************** 

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

6666666666

                วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อนุมัติให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2561 โดยมีนายอติชาติ อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม ร่วมเป็นประธานและให้แนวทางจัดการน้ำรวมถึงการบริหารจัดการแปลงปลูกข้าวหลังน้ำลด ณ โรงสูบน้ำ P2 บ้านโพนแพง หมู่ 7 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 1 กลุ่ม 20 ราย

************************

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

555555555

                วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อนุมัติให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2561 และทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศาลาประชาคมบ้านหมากเฟือง หมู่ 8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 3 กลุ่ม จำนวน 60 ราย

************************

จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

44444444

               วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อนุมัติให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2561 และทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศาลาวัดบ้านนาคู่ หมู่ 2 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 4 กลุ่ม จำนวน 89 ราย

*************************