กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2561

09.1

GoldWreath7

 

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

993

วันที่ 21 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนามะเขื่อ และกลุ่มชุมชนข้าวพอเพียงข้าวพันธุ์ดี  ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เกษตรกร 2 กลุ่ม 46 ราย พื้นที่ 240  ไร่

*******************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

992

วันที่ 20 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่ผลิตข้าวอินทรีย์ และกลุ่มเกษตรกรตำบลวังตามัวสามัคคี  ตำบลวังตามัว  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เกษตรกร 2 กลุ่ม 35 ราย พื้นที่ 143 ไร่

****************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

991

วันที่ 21 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี และนาแปลงใหญ่กุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เกษตรกร 2 กลุ่ม 40 ราย พื้นที่ 215 ไร่

****************************************

จัดประชุม คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด กับกรมการข้าว ครั้งที่ 2/2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

99

วันที่ 21 กันยายน 2561  ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร        มอบหมายให้ นางวรรณมณี  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ จัดประชุม คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด กับกรมการข้าว ครั้งที่ 2/2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมี นายเทิดพงษ์ หงษาวงค์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวม 16 คน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

********************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

98

วันที่ 20 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่บ้านโคกกุง ตำบลโพธิ์ตาก และนาแปลงใหญ่บ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เกษตรกร 2 กลุ่ม 40 ราย พื้นที่ 200 ไร่

********************************** 

ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2561

97

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายชินกร ท้าวพิมพ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 จำนวน 3 กลุ่ม ในพื้นที่ อำเภอเรณูนครและอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รวมเกษตรกร 42 ราย พื้นที่ทั้งหมด 543 ไร่

*************************************************

จัดกิจกรรม นำนักเรียนศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร

96

วันที่ 20 ก.ย. 2561 นายศักดิ์ชัย    พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร  จัดกิจกรรม นำนักเรียน โรงเรียนท่าลาด ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จำนวน 20 คน นำคณะนักเรียนศึกษาดูงานโดย คุณครูนาวัน คำมี ได้ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

*****************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

95

วันที่ 19 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ วัดบ้านนาโพธิ์ ตำบลบ้านผึ้ง  และที่ทำการนาแปลงใหญ่บ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เกษตรกร 2 กลุ่ม 50 ราย พื้นที่ 210 ไร่

**************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

94

วันที่ 18 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านกล้วย ตำบลขามเฒ่า และนาแปลงใหญ่ตำบลคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เกษตรกร 2 กลุ่ม 29 ราย พื้นที่ 231 ไร

******************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

93

วันที่ 18 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทุ่งมน นาแปลงใหญ่ตำบลคำเตย และนาแปลงใหญ่บ้านวังไฮ ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เกษตรกร 3 กลุ่ม 39 ราย พื้นที่ 191 ไร่ 

 **********************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

9 2

วันที่ 14 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เกษตรกร 8 ราย  พื้นที่  84 ไร่

******************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

91

วันที่ 14 กันยายน 2561  ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านแพง หมู่ 4 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง และที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลโพนทอง หมู่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกร 21 ราย พื้นที่ 203 ไร่

*************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

2033333333333333333333333333333

วันที่ 11 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ และกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านอีอูดตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เกษตรกร 48 ราย พื้นที่ 181 ไร่

***************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

2022222222222222222222222222222

วันที่ 11 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหนองซน ตำบลหนองซน อำเภอนาทม และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เกษตรกร 40 ราย พื้นที่ 200 ไร่

*********************************************************

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองGAPแบบกลุ่ม

20111111111111111111111111

วันที่ 11 กันยายน 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออก pre audit ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองGAPแบบกลุ่ม แนะนำสำรวจการระบาดโรคแมลงและการตรวจตัดพันธุ์ปน ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม GAP Seed ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลอุ่มเหม้า และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 42 ราย

************************************************************

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองGAPแบบกลุ่ม

2000000000000000000000

วันที่ 10 กันยายน 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออก pre audit ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองGAPแบบกลุ่ม และแนะนำการตรวจตัดพันธ์ุปน ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของกลุ่ม GAP Seed ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 29 ราย

***********************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

1099999999999999999999999999999

วันที่ 7 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านชลนาคำ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร และนาแปลงใหญ่ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม เกษตรกร 40 ราย พื้นที่ 200 ไร่

*********************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

108888888888888888888888888888

วันที่ 7 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวแปลงนาเกษตรกรร่วมกับชาวนาอาสา (บริหารจัดการศัตรูข้าว) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เกษตรกร 20 ราย พื้นที่ 200 ไร่

*************************************************************

ประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit) ระบบควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์

10777777777777777777777777777777777

วันที่ 6 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์ ฯ ออกประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit) ระบบควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 จำนวน 5 กลุ่ม ในพื้นที่ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก และตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

***************************************************************

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองGAPแบบกลุ่ม

1066666666666666666666666666666

วันที่ 5 กันยายน 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออก pre audit เพื่อตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองGAPแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านแพง ตำบลหนองแวง และกลุ่มโรงศรีข้าวกล้อง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

***********************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

10555555555555555555555555555555555555555

วันที่ 6 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองบ่อ  และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม เกษตรกร 40 ราย พื้นที่ 300 ไร่

****************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

10444444444444444444444444444

วันที่ 6 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวแปลงนาเกษตรกรร่วมกับชาวนาอาสา (บริหารจัดการศัตรูข้าว) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร และกลุ่มข้าวแปลงใหญ่บ้านคำอ้อม ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เกษตรกร 40 ราย พื้นที่ 174 ไร่

*************************************************

ประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit) ระบบควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์

103333333333333333333333333333333333

วันที่ 5 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์ ฯ ออกประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit) ระบบควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 จำนวน 5 กลุ่ม ในพื้นที่ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก และตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

********************************************

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองGAPแบบกลุ่ม

1022222222222222222222222222222222

วันที่ 5 กันยายน 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออก pre audit เพื่อตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองGAPแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และดูกิจกรรมของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยไห อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมในการแปรรูปข้าวรวมถึงการคัดบรรจุก่อนการจำหน่าย

******************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

101111111111111111111111111111111

 

วันที่ 5 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม และนาแปลงใหญ่บ้านดงยอ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เกษตรกร 40 ราย พื้นที่ 497 ไร่

 

*************************************************

ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

100000000000000000000000000000000

วันที่ 5 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลนาถ่อน และนาแปลงใหญ่ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เกษตรกร 43 ราย พื้นที่ 165 ไร่

*************************************************

การออก pre audit เพื่อตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองGAPแบบกลุ่ม

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561                  

S 459980083

                              วันที่ 4 กันยายน 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออก pre audit เพื่อตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรองGAPแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  จำนวน 4 กลุ่ม พื้นที่ตำบลคำเตย และตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

*************************         

การออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้

                          ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561                           77024

                              วันที่ 4 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนมและกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านแก่งโพธิ์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

********************

การออกประเมินความความพร้อมเกษตรกร (Per Audit) ระบบความควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์

ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 

 55065

                       วันที่ 3 กันยายน 2561 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์ ฯ ออกประเมินความความพร้อมเกษตรกร (Per Audit) ระบบความควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 จำนวน 5 กลุ่ม ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

****************************   

การออก pre audit  เพื่อตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรอง

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

S 456045827

                           วันที่ 3 กันยายน 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกpre audit เพื่อตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  จำนวน 7 กลุ่ม พื้นที่ตำบลนาคู่ ตำบลบ้านแก้ง และตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

******************* 

การออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง)และแปลงเรียนรู้

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

1710601

                 วันที่ 3 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ฝั่งแดง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เกษตรกร 7 ราย พื้นที่ 16 ไร่

*************************

การติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

S 35202801

                    วันที่ 3 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) และแปลงเรียนรู้ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโพนทอง ตำบลนาหนาดและกลุ่มข้าวฮางแม่สุ ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

***********************