กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม2561

10.1

GoldWreath7

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

291061

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ พร้อมข้าราชการและทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองหวาย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมการตรวจฯ ในครั้งนี้ จำนวน 17 ราย พื้นที่ 200 ไร่

********************************************* 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

2910612

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์ขยาย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมตรวจฯ ในครั้งนี้ จำนวน 56 ราย พื้นที่ 900 ไร่

*********************************************

ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าว กข15 ขั้นพันธุ์ขยาย 

555555555555555555555555555

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ พร้อมข้าราชการและทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าว กข15 ขั้นพันธุ์ขยาย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขัวขอนแคน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมการตรวจฯ ในครั้งนี้ จำนวน 63 ราย พื้นที่ 887 ไร่

 ********************************************* 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561

191061

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และพร้อมคณะกรรมการตรวจแปลงเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกลางเจริญ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ รับการตรวจฯ จำนวน 23 ราย พื้นที่ 300 ไร่

*********************************************

ร่วมประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

44444444444444

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วย นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

 ********************************************* 

ออกติตตามสถานการณ์แปลงฯ และรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 

222222222222222222

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อนุมัติให้ นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกติตตามสถานการณ์แปลงฯ และรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์ขยาย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง และข้าวพันธุ์ กข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รวม 73 ราย พื้นที่ 1,199 ไร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มฯ เป็นอย่างดี

 ********************************************* 

เข้าร่วมประชุม การแข่งขันกีฬาประเพณี 4 ศูนย์ ประจำปี 2561 

"กีฬาอีสานสัมพันธ์ ฅนข้าวเกมส์ ครั้งที่ 3" 

33333333333333333333

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าาวสกลนคร เข้าร่วมประชุม การแข่งขันกีฬาประเพณี 4 ศูนย์ ประจำปี 2561 "กีฬาอีสานสัมพันธ์ ฅนข้าวเกมส์ ครั้งที่ 3" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

 ********************************************* 

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

7877878787878

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนมศาลากลางจังหวัดนครพนมชั้น 5 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน เพื่อรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 จำนวนผู้เข้าประชุม 70 คน

 ********************************************* 

ออกติดตามสถานการณ์แปลงฯ และรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ฤดูฝน ปี 2561ข้าวพันธุ์ กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย 

000000000000000000

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อนุมัติให้ นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกติดตามสถานการณ์แปลงฯ และรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ข้าวพันธุ์ กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกุดก้อม และบ้านเสาขวัญ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รวม 36 ราย พื้นที่ 365 ไร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มฯ เป็นอย่างดี

 ********************************************* 

ออกติดตามสถานการณ์แปลงฯ และรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ข้าวพันธุ์กข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย 

1101011000 

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกติดตามสถานการณ์แปลงฯ และรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ข้าวพันธุ์กข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านอ่าง และบ้านม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร รวม 39 ราย พื้นที่ 718 ไร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มฯ เป็นอย่างดี

*********************************************  

ออกติดตามสถานการณ์แปลงฯ ฤดูฝน ปี 2561 ข้าวพันธุ์ กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย  

555555555555555555

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต  ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกติดตามสถานการณ์แปลงฯ ฤดูฝน ปี 2561 ข้าวพันธุ์ กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย  ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดงสวรรค์ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโนนค้อ ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รวม 65 ราย พื้นที่ 598 ไร่ ไม่พบความเสียหายของแปลงฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการผลิต

*********************************************  

 

ออกติดตามสถานการณ์แปลงฯ ฤดูฝน ปี 2561 ข้าวพันธุ์ กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย 

444444444444

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต  ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายพนมรัตน์  เชิงหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกติดตามสถานการณ์แปลงฯ ฤดูฝน ปี 2561 ข้าวพันธุ์ กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองอ้อ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านอุ่มจาน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร รวม 31 ราย พื้นที่ 475 ไร่ ไม่พบความเสียหายของแปลงฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการผลิต

*********************************************  

ออกติดตามสถานการณ์แปลงฯ ฤดูฝน ปี 2561 ข้าวพันธุ์ กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย 

33333333333333

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกติดตามสถานการณ์แปลงฯ ฤดูฝน ปี 2561 ข้าวพันธุ์ กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขัวขอนแคน และบ้านนาคำแคน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร รวม 79 ราย พื้นที่ 1,167 ไร่ พบว่าข้าวพันธุ์ กข15 เริ่มออกรวง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะประจำพันธุ์ และไม่พบความเสียหายของแปลงฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการผลิต

*********************************************