กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน2561

 

11.1

GoldWreath7

 ออกติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี2562

22222222222222222222

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวดลนภา คะปัญญา เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี2562 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอกฝั่งแดง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

***************************** 

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562

33333

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562 ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาค ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

*****************************

คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขา อาชีพทำนา ประจำปี 2562

111111

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562 ลงพื้นที่คัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และประเภทข้าวหอมมะลิ ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

*****************************

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562

111111111111111111111111111

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562 ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขา อาชีพทำนา ณ บ้านหนองนกเขียน หมู่ 13 ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

***************************** 

ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2561

111111111111

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายสมบัติ แว่นศิลา พนักงานห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2561 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขัวขอนแคน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตัวอย่างที่สุ่มจำนวน 63 ตัวอย่าง

***************************** 

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ปี 2561

2222222222222

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสมบัติ แว่นศิลา พนักงานห้องปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาคำแคน และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกลางเจริญ ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร มีตัวอย่างสุ่มจำนวน 39 ตัวอย่าง

*****************************

ติดตามขอข้อมูลรายชื่อเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ 

ประจำปีงบประมาณ 2562

4444444444444444444444

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายสรายุทธ เคี่ยงคำผง และนางสาววัลภา พิมพ์เทพ เจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามนิเทศผู้ตรวจประเมินภายนอก (Outsource) ในการตรวจระบบกลุ่มการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะ T2 และ T3 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และติดตามขอข้อมูลรายชื่อเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 จำนวน 12 กลุ่ม ณ กลุ่มเกษตรกรอำเภอนาหว้า และอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

*****************************

ติดตามขอข้อมูลรายชื่อเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

1111111111111111

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุขผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายสรายุทธ เคี่ยงคำผง และนางสาววัลภา พิมพ์เทพ เจ้าหน้าที่เกษตร ติดตามขอข้อมูลรายชื่อเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 จำนวน 10 กลุ่ม ณ กลุ่มเกษตรกร อำเภอเมือง และอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

*****************************

รับเครื่องครุภัณฑ์เพิ่มเติม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2561

444444444444444 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวดลนภา คะปัญญา เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร รับเครื่องครุภัณฑ์เพิ่มเติม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี2561 ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่นยืน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้รับเครื่องกรองน้ำมันแบบแรงดันพร้อมกระดาษกรอง จำนวน1เครื่อง ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

*****************************

ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ปี 2561

22222222222

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และสาธิต จำนวน 10 แปลง ณ แปลงเรียนรู้ตำบลโพธิ์ตาก, ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม และตำบลนามะเขือ, ตำบลกุตาไก้, ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตเฉลี่ยข้าว กข6 คือ 417 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตเฉลี่ยข้าวขาวดอกมะลิ105 คือ 383 กิโลกรัมต่อไร่ (คำนวณที่ความชื้น 14 % )

*****************************

ร่วมประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร ปี 2561

33333333333333

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวบงกช สุภาอ้วน เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครบวงจร เข้าร่วมประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAPครบวงจร โดยมี สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมและ สกต.จังหวัดนครพนม ร่วมประชุม ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

*****************************

ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ปี 2561

77777777777777777777

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และสาธิต จำนวน 10 แปลง ณ แปลงเรียนรู้ ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลนาทราย ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง และตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตเฉลี่ยข้าว กข6 473 กิโลกรัมต่อไร่ (คำนวณที่ความชื้น 14 % ) พร้อมทั้งส่งมอบกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 1,500 ใบ

*****************************

ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ปี 2561

111111111111111

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุขผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และสาธิต จำนวน 8 แปลง ณ แปลงเรียนรู้ ตำบลฝั่งแดง ตำบลนาหนาด ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตเฉลี่ยข้าว กข6 490 กิโลกรัมต่อไร่ ขาวดอกมะลิ 105 395 กิโลกรัมต่อไร่ (คำนวณที่ความชื้น 14 % ) พร้อมทั้งส่งมอบกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 1,500 ใบ

*****************************

ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ปี 2561

55555555555555555

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุขผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และสาธิต จำนวน 11 แปลง ณ แปลงเรียนรู้ ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลคำเตย และตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลผลิตเฉลี่ยข้าว กข6 440 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 405 กิโลกรัมต่อไร่ (คำนวณที่ความชื้น 14 % ) พร้อมทั้งส่งมอบกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 2,000 ใบ

*****************************

ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ปี 2561

66666666666666666

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และสาธิต จำนวน 7 แปลง ณ แปลงเรียนรู้ ตำบลกุดฉิม ตำบลโพนแพง ตำบลดอผาานนางหงส์ และตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลผลิตเฉลี่ยข้าว กข6 426 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 434 กิโลกรัมต่อไร่ (คำนวณที่ความชื้น 14 % ) พร้อมทั้งส่งมอบกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 1,000 ใบ

*****************************

ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ปี 2561

4444444444444

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561ว่าที่ร้อยโท อลงกต  ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต พันธุ์ข้าว กข6  ณ ตำบลหนองซน อำเภอนาทมจำนวน 2 แปลง ผลผลิตเฉลี่ย 346 กิโลกรัมต่อไร่ *(ปัญหาที่พบแปลงเรียนรู้ประสบปัญหาน้ำท่วมในระยะข้าวแตกกอ) และสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 3 แปลง ณ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 1 แปลง พร้อมจัดส่งกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ให้กับกลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่บ้านห้วยไห จำนวน 500 ใบ  และ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม จำนวน 2 แปลง ผลผลิตเฉลี่ย 470 กิโลกรัมต่อไร่ (คำนวนที่ความชื้นที่ 14 เปอร์เซนต์ )

***************************** 

ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561

1111111111

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าว กข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านอุ่มจาน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ และบ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมตรวจฯ ในครั้งนี้ จำนวน 28ราย พื้นที่ 322 ไร่

*****************************

ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561

2222222222

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าว กข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเสาขวัญ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ เข้ารับการตรวจฯ ในครั้งนี้ จำนวน 25 ราย พื้นที่ 255 ไร่

*****************************

ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561

66666

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าว กข6 ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองอ้อ ตำบลพรรณาและบ้านโนนค้อ ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมตรวจฯ ในครั้งนี้ จำนวน 34 ราย พื้นที่ 629ไร่

*****************************

ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561

77777

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าว กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกุดก้อม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมตรวจฯ ในครั้งนี้ จำนวน 11 ราย พื้นที่ 110ไร่

*****************************

ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561

88888888888

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าว กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกุดก้อม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมตรวจฯ ในครั้งนี้ จำนวน 11 ราย พื้นที่ 110ไร่

*****************************

อบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว(มกษ.4406) ปี 2561

99999999999

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกมลพิชญ์ แก้วก่า และนายสรายุทธ เคี่ยงคำผง เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว(มกษ.4406) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GAP Seed : e-GS) สำหรับผู้ใช้งาน (User) โดยมี นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว เป็นประธานเปิดการอบรม ณ สำนักบริหารคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

*****************************

ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้/แปลงส่งเสริม ปี 2561

444444444444444

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้/แปลงส่งเสริม พร้อมส่งมอบกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 500 ใบ จำนวน 1 กลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ พื้นที่ตำบลน้ำก่ำและตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

*****************************

สกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่7/256

5555555555555

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่7/2561 โดยมี นายราชันย์ ไชยศิลป์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาการเกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ จำนวน 35 ราย

*****************************

ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561

11111111111

วันที่ 1 พฤษจิกายน 2561 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ขั้นพันธุ์จำหน่าย ณ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มบ้านศรีวงค์ทอง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมการตรวจฯ ในครั้งนี้ จำนวน 20 ราย พื้นที่ 386 ไร่

*****************************

ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561

2222222222

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายสันติ เชื้อนิตย์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมข้าราชการและทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมการตรวจฯ ในครั้งนี้ จำนวน 17 ราย พื้นที่ 300 ไร่

*****************************

ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561

33333333

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 พันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105 ชั้นจำหน่าย ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมตรวจฯ ในครั้งนี้ จำนวน 36 ราย พื้นที่ 548 ไร่

*****************************