กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2562

m1.1

GoldWreath7

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

farmriceramdom2110162.jpg

วันที่ 11 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และกข6 จำนวน 6 กลุ่ม 106 ตัวอย่าง พร้อมส่งมอบกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1,000 ใบ ณ อำเภอปลาปาก และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

*************************************************

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

farmriceramdom1110162.jpg

วันที่ 11 มกราคม 2562ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และกข6 จำนวน 5 กลุ่ม 93 ตัวอย่าง พร้อมส่งมอบกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 500 ใบ ณ อำเภอเรณูนคร และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

*************************************************

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

farmriceramdom2100162.jpg

วันที่ 10 มกราคม 2562ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุขผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และกข6 จำนวน 4 กลุ่ม 56 ตัวอย่าง  ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 *************************************************

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

farmriceramdom1100162.jpg

            วันที่ 10 มกราคม 2562ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุขผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และกข6 จำนวน 5 กลุ่ม 72 ตัวอย่าง พร้อมส่งมอบกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1,500 ใบ ณ อำเภอปลาปาก และอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 *************************************************

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

farmriceramdom2090162.jpg

วันที่ 9 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 110 ตัวอย่าง ณ อำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาทม และอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 *************************************************

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

farmriceramdom1090162.jpg

        วันที่ 9 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และกข6 จำนวน 6 กลุ่ม 116 ตัวอย่าง ณ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

*************************************************