กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 m2.2

                                                           *********************************************

                                         ประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

                                                ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

                                              220262

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการจัดประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 91 ราย

                                               *******************************************

                                            ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

                                                     แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562

                                              210262

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ผ่านมาตรฐานการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพื่อพัฒนาเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมรวม 49 คน บูรณาการร่วมกับบริษัท คูโบต้า อาร์เอ็มจี สาขาพังโคน จังหวัดสกลนคร ในการนี้การเนินการจัดการประชุมสัมมนาฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

          *****************************************

          ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชมชน กับกรมการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

                                           200262                     

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชมชน กับกรมการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ในการประชุมฯ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 12 ราย

                   

                                          *****************************************                                

            สัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

         page     

ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โดยนายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะกรรมการกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาเต่า ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอทซี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี                           

***************************************

        ร่วมงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 23 ประจำปี2562                    

                                   06 110252

ระหว่างวันที่ 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ การผลิตข้าวคุณภาพ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 23 ประจำปี2562 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พร้อมกับให้บริการประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานประมาณ 1,200 ราย

*************************************

   ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงาน

           โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

                                       070262     

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี 2562 ณ บ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 50 ราย พื้นที่ดำเนินการ 250 ไร่

                          *************************************************

  • ออกพื้นที่สำรวจข้อมูล โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม
  • สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

 

                                          5262

ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้  นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และทีมงานออกสำรวจและเก็บข้อมูลโรงสีขนาดเล็กโรงสีขนาดกลาง และโรงสีขนาดใหญ่ ภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอท่าอุเทน อำเภอปลาปาก และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

                          *************************************************

               โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2562 ณ ที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

                                        

              วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมกับทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการ การผลิตข้าวคุณภาพ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตข้าว ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2562 ณ ที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ในการจัดงานฯในครั้งนี้ ให้บริการเกษตรกรประมาณ 350 ราย

 

                                                                                  *************************************************