กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2562

m4.4

GoldWreath7

ร่วมกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

1212123

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ติดตามประสานงานประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่เพื่อแจ้งสมาชิกแต่ละกลุ่มจำนวน 286 ราย เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS กลุ่มใหม่ปี 2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ จังหวัดนครพนมจำนวน 16 กลุ่ม

****************************************

ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (chief of Operation)

123123

วันที่ 26 เมษายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (chief of Operation) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โดยมี นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

****************************************

อบรมเกษตรกรโครงการ Sanook - Farmer Market

1212121

วันที่ 25 เมษายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการ Sanook - Farmer Market การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่อง หลักการปลูกข้าวอินทรีย์และการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 40 ราย

 ****************************************

จัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562

1111111

วันที่ 25 เมษายน 2562 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนาทม ให้เกียรติเป็นประธาน นายสุกิจ โพชะโน เกษตรอำเภอนาทม กล่าวรายงานกิจกรรมต่างๆในการจัดงานครั้งนี้ ในด้านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าว แจกเอกสารแนะนำพันธุ์ข้าว โรคข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้สารชีวภัณฑ์การใช้แหนแดงในนาข้าว แจกเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา แหนแดงและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 มีเกษตรกรร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจในครั้งนี้รวม 124 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 ****************************************

อบรมเกษตรกรโครงการ Sanook - Farmer Market

1111111

วันที่ 24 เมษายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการ Sanook - Farmer Market การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ซึ่งบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่อง หลักการปลูกข้าวอินทรีย์และการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 60 ราย

                                  ****************************************

จัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562

111111111

วันที่ 24 เมษายน 2562 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ ในด้านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครให้บริการเกษตรกร ดังนี้ 1.ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าว 2.แจกเอกสารแนะนำพันธุ์ข้าว,โรคข้าว,การลดต้นทุนการผลิตข้าว,การใช้สารชีวภัณฑ์,การใช้แหนแดงในนาข้าว 3.แจกเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา,แหนแดง 4.จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 มีเกษตรกรร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวม 154 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

                   ****************************************

                                                              จัดส่งเมล็ดพันธุ์ดีให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

                                                ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 

                                           18 190462

วันที่ 18 – 19 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายประยูรศักดิ์ ศิริบุตร ซ่อมบำรุง ช3 พร้อมกับเจ้าหน้าที่เกษตร จัดส่งเมล็ดพันธุ์ดีให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมีข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย ไม่คลุกสาร จำนวน 34,125 กิโลกรัม ชั้นพันธุ์จำหน่าย 25 กิโลกรัม ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย ไม่คลุกสาร จำนวน 5,725 กิโลกรัม จำนวน 32 กลุ่ม กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย 875 กิโลกรัมชั้นพันธุ์จำหน่าย 175 กิโลกรัม ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอบ้านแพง อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอศรีสงคราม อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

  • ****************************************

                                                  ออกติดตามตรวจสอบและลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุน  

                                             สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 

                      17 190462               

ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามตรวจสอบและลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุน สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มสมาชิกโครงการฯ ในพื้นที่ อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก อำเภอบ้านแพง อำเภอนาหว้า และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรมาลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุน จำนวน 30 กลุ่ม 589 ราย

                                         

     ************************************

                                            ร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบบแปลงใหญ่ 

                                                 (นาแปลงใหญ่) ปี 2562  กับหน่วยงานภาคีจังหวัดนครพนม

                                             12 40462

วันที่ 2 4 และ5 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ร่วมจัดเวทีชุมชนกับหน่วยงานภาคีจังหวัดนครพนม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกนาแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลพิมาน อำเภอนาแก กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านห้วยไห กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยการจัดเวทีชุมชนในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมจุดละ 50 ราย

                                                                     *************************************

                             ออกติดตามและให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

                                              40462

วันที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โดยนายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ออกติดตามและให้คำแนะนำกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ และกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

                                                                 ************************************

  สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม

                                       22 40462

ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายพนมรัตน์ เชิงหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

                                                         ***********************************

                                               สัมมนาสัมพันธ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562

                                                 และสัมมนาการบริหารจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์

                                32 40462

วันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตะกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร นำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 5 ราย ร่วมสัมมนาสัมพันธ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 และสัมมนาการบริหารจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ณ โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนสปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 180 ราย

 

                                                                      **********************************

                                           งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 

                                          0204

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว พร้อมแจกเชื้อราไตโคเดอร์มาและเอกสารความรู้อื่นๆ พร้อมกับประชาสัมพันธุ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และกข6 ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยประธานเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวน 150 ราย และลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

*********************************