กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2562

m5.5

GoldWreath7

 

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการประเมินระยะT2 และT3

333333

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามโครงการและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 5,330 กิโลกรัมแก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการประเมินระยะT2 และT3 ปี 2561 จำนวน 13 กลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอนาหว้า และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

*****************************************************

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการประเมินระยะT2 และT3

111111

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามโครงการและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 6,410 กิโลกรัม และข้าวกข15 ชั้นพันธุ์หลัก จำนวน 585 กิโลกรัม แก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการประเมินระยะT2 และT3 ปี 2561 จำนวน 13 กลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

*****************************************************

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการประเมินระยะT2 และT3

44444

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามโครงการและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 1,070 กิโลกรัมแก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการประเมินระยะT2 และT3 ปี 2561 จำนวน 4 กลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

*****************************************************

จัดกิจกรรม เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้าน ICS

33333

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุจิตรา เตจ๊ะขอด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวแปลงใหญ่อินทรีย์บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 7 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1 กลุ่ม

*****************************************************

จัดกิจกรรม เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้าน ICS

222222

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุจิตรา เตจ๊ะขอด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มสหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ และที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 กลุ่ม

*****************************************************

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการประเมินระยะT2 และT3 ปี 2561

11111

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามโครงการและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 6,445 กิโลกรัมแก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการประเมินระยะT2 และT3 ปี 2561 จำนวน 9 กลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอนาแก อำเภอธาตุพนม และอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

                                *****************************************************

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

     2805621

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562   โดย นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ นางบัวไข ภูมีศรี เกษตรอำเภอส่องดาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมให้บริการเกษตรกรดังนี้ – ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเรื่องการผลิตข้าว- แจกเอกสารวิชาการได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าว การผลิตเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา การเพาะเลี้ยงแหนแดงใช้ในนาข้าว แนะนำพันธุ์ข้าว กข15 ขาวดอกมะลิ105 กข6- แจกเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 - แจกแหนแดงเพื่อใช้ในนาข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่4 บ้านคำก้าว ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 250 ราย

                              ****************************************

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

240562        

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงานพร้อมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562       โดย นายอำเภอโพนสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ นายชุมพล แย้มวิจิตรจรรยา เกษตรอำเภอโพนสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ให้บริการเกษตรกรดังนี้– ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเรื่องการผลิตข้าว- แจกเอกสารวิชาการได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าว การผลิตเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา การเพาะเลี้ยงแหนแดงใช้ในนาข้าว แนะนำพันธุ์ข้าว กข15 ขาวดอกมะลิ105 กข6 - แจกเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 300 ราย

                                                       *************************************** 

  ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำระบบควบคุมภายใน ICS แก่คณะกรรมการกลุ่มอินทรีย์ T2

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562

                                     2405621

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำระบบควบคุมภายใน ICS แก่คณะกรรมการกลุ่มอินทรีย์ T2 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีคณะกรรมการเข้ารับคำแนะนำ จำนวน 3 กลุ่ม

                                                           *******************************************

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

                                                     230562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายวีรพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงานพร้อมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดย ว่าที่ ร้อยตรี เอกวัฒนา คงคาน้อย นายอำเภอวังยาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ นายวิชาญ ซาตัน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอวังยาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ให้บริการเกษตรกรดังนี้- ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเรื่องการผลิตข้าว- แจกเอกสารวิชาการได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าว การผลิตเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา การเพาะเลี้ยงแหนแดงใช้ในนาข้าว แนะนำพันธุ์ข้าว กข15 ขาวดอกมะลิ105 กข6 - แจกเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 150 ราย

                                                            *************************************************

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

                                         220562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงาน กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงานพร้อมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายพีรพล   ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม กล่าวต้อนรับ และ นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร (คลินิกข้าว) ให้บริการเกษตรกรดังนี้ – ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเรื่องการผลิตข้าว- แจกเอกสารวิชาการได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานข้าว การผลิตเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา การเพาะเลี้ยงแหนแดงใช้ในนาข้าว แนะนำพันธุ์ข้าว กข15 ขาวดอกมะลิ105 กข6 - แจกเมล็ดพันธุ์ข้าว เชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา และแหนแดง ณ หอประชุมอำเภอศีสงคราม จังหวัดนครพนม ในการจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 500 ราย

                                                             **********************************************

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

                                           1705621

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:39 น.ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วย คณะบุคลากร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้ได้จัดตั้งจุดลงนามเพื่อให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ตึกอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครเวลา 10:39 น. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ยพรวนดิน บริเวณหน้าศูนย์ฯ ริมสระน้ำ และพื้นที่ว่างภายในศูนย์ ประกอบด้วยไม้ผล จำนวน 200 ต้น ไม้ยืนต้น จำนวน 400 ต้น

                                                      ********************************************

งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

                                                  160562

วันที่ 16 พฤษภาคม 256 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ เทคโนโลยีการผลิตข้าวการบริหารจัดการและป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในนาแปลงใหญ่ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว และคัดเลือกชุดเทคโนโลยีการลดต้นทุนที่ดีเด่นของจังหวัด ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 500 ราย

                                                    *********************************************** 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ครั้งที่

                             150562 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ( การทดสอบความงอก ข้าวแดง และพันธุ์ปน ) “ ณ ที่ทำการกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในการจัดงานฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 104 ราย

                                                       ***********************************************

 ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

 0705622

วันที่ 8 10 และ13 พฤษภาคม 2562 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2562 ให้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง บ้านหนองเดิ่น บ้านตาลเลียน บ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม บ้านอุ่มเหม้า บ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน และบ้านโพนงาม ตำบลแวง บ้านเหล่า-โพนทอง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ บ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน บ้านม่วงไข่ บ้านอ่าง ตำบลม่วงไข่ บ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน บ้านหนองโดกสามัคคี ตำบลช้างมิ่ง และบ้านเสาขวัญ ตำบลไร่ บ้านขัวขอนแคน บ้านนาคำแคน บ้านกลางเจริญ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน บ้านหนองอ้อ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 59,630 กิโลกรัม เกษตรกร 450 ราย 

                                                         ************************************************** 

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

                                              0805621

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ ในด้านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครให้บริการเกษตรกร ดังนี้ 1.ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าว 2.แจกเอกสารแนะนำพันธุ์ข้าว,โรคข้าว,การลดต้นทุนการผลิตข้าว,การใช้สารชีวภัณฑ์,การใช้แหนแดงในนาข้าว 3.แจกเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา มีเกษตรกรร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวม 150 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

***************************************************** 

 

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

0705621

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมทีมงานกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการเกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอนาหว้า ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ ในด้านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครให้บริการเกษตรกร ดังนี้ 1.ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าว 2.แจกเอกสารแนะนำพันธุ์ข้าว,โรคข้าว,การลดต้นทุนการผลิตข้าว,การใช้สารชีวภัณฑ์,การใช้แหนแดงในนาข้าว 3.แจกเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา มีเกษตรกรร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวม 150 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 

*****************************************************

ร่วมกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

    

                                  020562 

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ลงพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS กลุ่มใหม่ ปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ตำบลปลาปาก, ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลพระกลางทุ่ง และ ที่ทำการกลุ่มข้าวแปลงใหญ่อินทรีย์บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 7  ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ในครั้งนี้ จำนวน 4 กลุ่ม   เกษตรกร   จำนวน 91 ราย

*****************************************************