กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2562

m6.6

GoldWreath7

จัดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

1388

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 3 กลุ่ม 66 ราย

***************************************

จัดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

885790000

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลูกข้าวอินทรีย์นางัว หมู่1 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 1 กลุ่ม 24 ราย

***************************************

จัดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

1233321212

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ศาลาวัดบ้านดอนกลาง หมู่6 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 3 กลุ่ม 47 ราย

***************************************

จัดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

1112222

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ฟาร์มชุมชนวังตามัว 2 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 5 กลุ่ม 53 ราย

***************************************

จัดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

1461111

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาถ่อน หมู่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 6 กลุ่ม 117 ราย

***************************************

จัดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์

1243092

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 10 กลุ่ม 165 ราย

***************************************

ออกติดตามเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

0909085

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นาย ชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ณ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการติดตาม 47 รายออกจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

***************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

11288609

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกติดตามให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตสารชีวภัณฑ์ เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต เก็บข้อมูลแผนการผลิต มอบป้ายแปลงเรียนรู้ เพื่อให้ได้แปลงเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่าง เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารองค์ความรู้และตรวจเช็คครุภัณฑ์ ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนางัวและกลุ่มโรงสีข้าวกล้อง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการติดตาม จำนวน 27 ราย

***************************************

ออกจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

121212121221

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS กลุ่มใหม่ ปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการกลุ่มสหกรณ์โพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ในครั้ง จำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 62 ราย

***************************************

ออกจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

7777777

วันที่ 18 มิถุนายน 2562นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS กลุ่มใหม่ ปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง และที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ในครั้ง จำนวน 6 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 144 ราย

***************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

3333333

วันที่ 18 มิถุนายน 2562ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกติดตามให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตสารชีวภัณฑ์ เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและแผนการผลิต มอบป้ายแปลงเรียนรู้ เพื่อให้ได้แปลงเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่าง เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารองค์ความรู้ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านอีอูด ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม และที่ทำการกลุ่มสกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการติดตาม รวมจำนวน 52 ราย

***************************************

ออกจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

2222222

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS กลุ่มใหม่ ปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ในครั้ง จำนวน 8 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 80 ราย

***************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

111111

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกติดตามให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตสารชีวภัณฑ์ เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและแผนการผลิต มอบป้ายแปลงเรียนรู้ เพื่อให้ได้แปลงเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่าง เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารองค์ความรู้ ณ ที่ทำการกลุ่มสหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการติดตาม จำนวน 16 ราย

***************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มเตรียมความพร้อม T1

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562

ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

140662

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มเตรียมความพร้อม T1 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 ณ วัดโกศลมัชฌิมาวาส ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 กลุ่ม 75 ราย

***************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

4130662

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกติดตามให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตสารชีวภัณฑ์ เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและแผนการผลิต มอบป้ายแปลงเรียนรู้ เพื่อให้ได้แปลงเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่าง เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารองค์ความรู้ ณ ที่ทำการกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มข้าวแปลงใหญ่อินทรีย์บ้านหนองหญ้าไซ และ 2.กลุ่มข้าวแปลงใหญ่เกษตรพันธุ์ดี 3.กลุ่มนาแปลงใหญ่โคกกุง ตำบลโพธิ์ตาก 4.ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวบ้านนามูลฮิ้น อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการติดตาม จำนวน 110 ราย

***************************************

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)

3130662

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) โครงการ การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มั่นคงและยั่งยืน กิจกรรม การเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว มกษ. 4406 - 2560 (GAP Seed) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านต้ายพัฒนา ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วม 39 ราย

*************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มเตรียมความพร้อม T1

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562

ณ ศาลา SML บ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

2130662

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มเตรียมความพร้อม T1 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 ณ ศาลา SML บ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8 กลุ่ม 112 ราย

 

*************************************

งานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 

           1130662

                วันที่ 13 มิถุนายน 2562  นายวาณิชย์  คะสีทอง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการ ในงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านข้าวแก่ชาวนา รวมทั้งความสำคัญด้านการวางแผนการผลิต ระบบการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงแก่ชาวนา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำเภออากาศอำนวย นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยบาทหลวงสุรพงษ์ นาแว่น นางอรพิน มาลาสี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร นายสุทัศน์ กนกหงษ์ เกษตรอำเภออากาศอำนวย นางสาวนงลักษณ์ โคตรสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร นางสาวยุพเยาว์ สายจันทร์ นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร นายพรชัย พันธิราช กำนันตำบลสามัคคีพัฒนา นายสันติชัย ชัยดวง ผู้ใหญ่บ้านหนองสนุก และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ด้านนาแปลงใหญ่ เป้าหมาย และการดำเนินงานโครงการ ฐานการเรียนรู้ด้านพันธุ์ข้าวดีเด่นของกรมการข้าว   ฐานการเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์และวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ฐานการเรียนรู้ด้านอารักขาข้าว และฐานการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว นอกจากนี้ยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ศูนย์วิจัยข้าวพบเกษตรกร” เพื่อเป็นเวที

********************************************* 

ออกติดตามให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

 1110662

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกติดตามให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตสารชีวภัณฑ์ เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและแผนการผลิต มอบป้ายแปลงเรียนรู้ เพื่อให้ได้แปลงเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่าง เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารองค์ความรู้ ณ ที่ทำการกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ 2. กลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจแปรรูปข้าวอินทรีย์ ตำบลบ้านผึ้ง 3.กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านผึ้ง และ 4. กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผึ้ง 5.นาแปลงใหญ่บ้านกล้วย ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รวมเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 105 ราย

**************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มเตรียมความพร้อม T1

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562

ณ ศาลาฟาร์มชุมชนบ้านโนนชมภู ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

2120662 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มเตรียมความพร้อม T1 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 ณ ศาลาฟาร์มชุมชนบ้านโนนชมภู ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 กลุ่ม 76 ราย

*****************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มเตรียมความพร้อม T1

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 

ณ ศาลาวัดสันตยาภิรมย์ ตำบลบ้านผึ้งและศาลาวัดศรีมงคล ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

2110662

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มเตรียมความพร้อม T1 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ปี 2562 ณ ศาลาวัดสันตยาภิรมย์ ตำบลบ้านผึ้งและศาลาวัดศรีมงคล ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 กลุ่ม 115 ราย

****************************************

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) 

 110662

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) โครงการ การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มั่นคงและยั่งยืน กิจกรรม การเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว มกษ. 4406 - 2560 (GAP Seed) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า-โพนทอง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วม 65 ราย

********************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

3120662

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกติดตามให้คำแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตสารชีวภัณฑ์ เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและแผนการผลิต มอบป้ายแปลงเรียนรู้ เพื่อให้ได้แปลงเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่าง เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารองค์ความรู้และตรวจเช็คครุภัณฑ์ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการติดตาม จำนวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลคำเตย หมู่ที่ 17 2. กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านวังไฮ และ 3. กลุ่มนาแปลงใหญ่ทุ่งมน 4. กลุ่มนาแปลงใหญ่ผลิตข้าวอินทรีย์ 5. กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลวังตามัวสามัคคี ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง และ 6. กลุ่มนาแปลงใหญ่ชุมชนพอเพียงข้าวพันธุ์ดี ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รวมเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 97 ราย

************************************

จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

1100662

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายวิบูรณ์ ดาสงเคราะห์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ได้เกียรติจากนายกิติศักดิ์ จำปา กำนันตำบลบ้านค้อ เข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การบริการเมล็ดพันธุ์และการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ชาวนาในชุมชนอย่างทั่วถึงโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 23 คน

**************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรี ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

2100662 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรี ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 กลุ่ม จำนวน 49 ราย

**************************************

 ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 1070662 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามให้คำแนะนำและประเมินแปลงเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 กลุ่ม  52 ราย

                       ******************************************

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) 

                    4 7 0662 

ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) โครงการ การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มั่นคงและยั่งยืน กิจกรรม การเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว มกษ. 4406 - 2560 (GAP Seed) ณ ที่ทำการกลุ่ม ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขัวขอนแคน ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาคำแคน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตาลเลียน และผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองอ้อ ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วม 152 ราย