กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2562

m8.8

GoldWreath7

**************************************

ออกติดตามกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

26300962

ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกติดตามกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) เพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต แผนการผลิต และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ G-rice และแจกแหนแดงเพื่อใช้ในนาข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกร ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอธาตุพนม อำเภอศรีสงคราม อำเภอบ้านแพง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 457 ราย

************************************

ติดตามกิจกรรมโมเดลด้านข้าว และกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

และร่วมจัดนิทรรศการให้บริการประชาชน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (หน่วยงานอำเภอเคลื่อนที่) 

20220962

ระหว่างวันที่ 20,22 และ23 สิงหาคม 2562 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน ติดตามกิจกรรม โมเดล ศพก.ด้านข้าว อำเภอเรณูนคร และ ศพก.เครือข่าย อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และติดตามกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และร่วมจัดนิทรรศการให้บริการประชาชน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (หน่วยงานอำเภอเคลื่อนที่) โดยมีประชาชนทั่วไปและนักเรียน มาขอรับบริการ จำนวน 150 ราย ณ โรงเรียนบ้านนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

**********************************************    

 ออกติดตามให้คำแนะนำการทำระบบควบคุมภายใน (ICS) แก่กลุ่ม T3

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562    

220962

        วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร  ออกติดตามให้คำแนะนำการทำระบบควบคุมภายใน (ICS) แก่กลุ่ม T3 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562  ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลวังตามัว และอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมจำนวน 8 กลุ่ม

*************************************

จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 2 

210962

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 91 ราย

************************************* 

ออกติดตามนิเทศการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS)

ตามมาตรฐานรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ GAP Seed

ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตราฐานสินค้าเกษตร ปี 2562

 1210962

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงาน ออกติดตามนิเทศการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามมาตรฐานรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ GAP Seed ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตราฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า-โพนทอง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วม จำนวน 65 ราย

*************************************

ติดตามให้คำแนะนำ การทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)

โครงการ การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มั่นคงและยั่งยืน 

100962

ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  ออกติดตามให้คำแนะนำ การทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) โครงการ การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มั่นคงและยั่งยืน กิจกรรม การเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว มกษ. 4406 - 2560 (GAP Seed) ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า-โพนทอง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ บ้านอุ่มเหม้า-ฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

************************************

ออกติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

และติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการขอรับรองตามมาตรฐาน GAP ปี 2562

 140962

ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร  มอบหมายให้นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ และติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่กิจกรรมเตรียมความพร้อมการขอรับรองตามมาตรฐาน GAP ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มอำเภอต่างๆ จังหวัดนครพนม จำนวน 5 กลุ่ม

*********************************

ออกประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน(Outsouce) จากบริษัท ไทย จี เอ พี 09

การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์T1 ปี 2562

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) 

080962

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ออกประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน(Outsouce) จากบริษัท ไทย จี เอ พี 09 ซึ่งทำการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์T1 ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 2 กลุ่มและติดตามกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผ่านการรับรองระยะT3 ปี 2561 โดยมีการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ส่งจำหน่ายทั่วประเทศ

****************************************

จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก ศพก.ด้านข้าว และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย

ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

050962

ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงาน จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก ศพก.ด้านข้าว และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก ศพก.ด้านข้าว และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายในการให้บริการเกษตรกรในชุมชนและชุมชน ใกล้เคียงได้มาใช้บริการศึกษาเรียนรู้ ด้านการผลิต การลดต้นทุน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การยกระดับคุณภาพ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชุมชนต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง และตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 125 ราย โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ด้านข้าว เป็นอย่างดี

****************************************