กิจกรรมประจำเดือนกันยายน2562

m9.9

GoldWreath7

 

********************************

โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

231062

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น.-12.00 น. ว่าที่ ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรม โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยรับฟังนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธาน โดยได้มีการร่วมบูรณาการจัดงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีจิตอาสาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 250 ราย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

13.00 น.-15.30 น. ว่าที่ ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรม โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยพร้อมจัดนิทรรศการให้คำปรึกษาแนะนำการผลิตข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กรมการข้าว ได้มอบข้าวสารถุงละ 2 กิโลกรัมจำนวน 100 ถุง และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้าไม้ พันธุ์ปลา และน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวอำเภอนาแก โดย นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีผู้ประสบภัยร่วมกิจกรรมจำนวน 250 ราย ณ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

****************************

ออกพื้นที่สำรวจแปลงสำรองผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง)

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

18 201062

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ วิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ออกพื้นที่สำรวจแปลงสำรองผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรโครงการฯ จำนวน 11 กลุ่ม ในพื้นที่ อำเภอนาแก อำเภอธาตุพนม อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พบว่าเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ในระดับแปลงและมีความประสงค์ที่จะทำแปลงสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 164 ราย พื้นที่ 403 ไร่ และข้าวพันธุ์ กข 15 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 16 ราย พื้นที่ จำนวน 72 ราย

***********************************

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (T1ปี2562) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

191062

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงาน ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (T1ปี2562) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

*******************************

ออกติดตามและให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ Niche Market ปี 2562 

171062

วันที่ 17 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามและให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ Niche Market ปี 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

*****************************

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ 

11 131062

วันที่ 11-13 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมทีมงานร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดการสัมมนา โดยผู้เข้าร่วมจำนวน 400 ราย

**********************************

ออกสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวของชาวนาอาสา กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 

121062

วันที่ 12 กันยนยน 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ออกสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวของชาวนาอาสา กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ แปลงชาวนาอาสา อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยติดตามชาวนาอาสาจำนวน 9 แปลง และจากการสุ่มสำรวจแมลง โรค วัชพืชและสัตว์ศัตรูข้าว พบแมลงศัตรูข้าวไม่เกินระดับเศรษฐกิจ โรค วัชพืชและศัตรูข้าว พบว่าแปลงนาชาวนาอาสาเกิดโรคไหม้ ประมาณ 50 เปอร์เซนต์ของพื้นที่สำรวจในพื้นที่อำเภอนาหว้า และเกิดโรคขอบใบแห้ง ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่สำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม

***********************************

ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562  

                9 111062

              ระหว่างวันที่  9 – 11 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามให้คำแนะนำการทำระบบควบคุมภายใน (ICS) แก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ T3 และให้เกษตรกรที่ผ่านการรับรองระยะปรับเปลี่ยน (T2) ลงนามในเอกสารรับเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์อำเภอนาหว้า กลุ่มข้าวอินทรีย์อำเภอปลาปาก กลุ่มข้าวอินทรีย์อำเภอเรณูนคร และกลุ่มข้าวอินทรีย์อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 26 กลุ่ม

************************************

ออกติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและให้คำแนะนำการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

91062

วันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและให้คำแนะนำการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้พบการระบาดของโรคไหม้ใบข้าว เป็นพื้นที่บริเวณกว้าง ซึ่งต้นข้าวกำลังอยู่ในช่วงระยะตั้งท้อง สาเหตุอาจเกิดจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีพายุฝนในพื้นที่ ทำให้ท้องฟ้าปิด ประกอบกับมีน้ำท่วมขังในแปลงนามากขึ้น ต้นข้าวอ่อนแอได้ เป็นผลให้เชื้อราแพร่ขยายได้ดี

*******************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

 

5 61062

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามให้คำแนะนำการทำระบบควบคุมภายใน (ICS) แก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ T3 และให้เกษตรกรที่ผ่านการรับรองระยะเตรียมความพร้อม (T2) ลงนามในเอกสารรับเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์อำเภอธาตุพนม และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมจำนวน 3 กลุ่ม

*********************************

จัดประชุมการซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร

ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

 

310622

               วันที่ 3 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมการซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม,สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม,หอการค้าจังหวัดนครพนม,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม,สกต.จังหวัดนครพนม,บมจ.นครพนมธัญญไรซ์ และผู้แทนจากกลุ่มเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ,โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสารสนเทศยางพารา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีผู้ร่วมประชุม จำนวน 80 ราย

 ***********************************************

ออกติดตามกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

         31062

           ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ออกติดตามกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ (ไข่แดง) เพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต แผนการผลิต และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ G-rice พร้อมทีมงานศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ร่วมเก็บข้อมูลวิจัยการใช้ปุ๋ยพีจีพีอาร์ทู (PGPR-2) ของแปลงเรียนรู้ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก และ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการติดตามและให้ข้อมูลรวมจำนวน 165 ราย

 *********************************