กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2562

m10.10

GoldWreath7

****************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

2210624

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกลางเจริญ ณ บ้านกลางเจริญ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย โดยมีเกษตรกร​เข้าร่วมการตรวจตัดสินครั้งนี้ 16 ราย จำนวนแปลง 25 แปลง รวมพื้นที่ทั้งหมด 220 ไร่

****************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

2210623

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร และนางกนกวรรณ​ สิงหธรรม​ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ พร้อมทีมงานศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​สกลนคร​  ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาคำแคน ณ​ บ้านนาคำแคน​ ตำบลต้นผึ้ง​ อำเภอพังโคน​ จังหวัดสกลนคร​ เมล็ด​พันธุ์​ข้าว กข15​ ชั้นพัน​ธุ์ขยาย​ โดยมีเกษตรกร​เข้าร่วมการตรวจตัดสินครั้งนี้ ​ 16​ ราย​ จำนวน 29​ แปลง​ พื้นที่ทั้งหมด 280 ไร่

************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

2210622

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองอ้อ ณ บ้านหนองอ้อ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจตัดสินครั้งนี้ 20 ราย จำนวนแปลง 36 แปลง พื้นที่ทั้งหมด 380 ไร่

*************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

211062

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านขัวขอนแคน ณ บ้านขัวขอนแคน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจตัดสินครั้งนี้ จำนวน 61 ราย พื้นที่ 880 ไร่

***********************************

ออกติดตามให้คำแนะนำ การทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS)

โครงการการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มั่นคงและยั่งยืน

161062

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกติดตามให้คำแนะนำ การทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) โครงการการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มั่นคงและยั่งยืน กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว มกษ. 4406 - 2560 (GAP Seed) ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโดกสามัคคี ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

***************************************

ออกติดตามตรวจสอบ และลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุนสำหรับเกษตรกร

ที่ผ่านการประเมินการผลิตข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน (T2 ปี 2561)

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 

2111062

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามตรวจสอบและลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุนสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการประเมินการผลิตข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน (T2 ปี 2561) ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรมาลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุน จำนวน 7 กลุ่ม 131 ราย

************************************

ออกรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปน และร่วมฝึกปฏิบัติพร้อมให้คำแนะนำคณะกรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ตามระบบควบคุมภายใน ( ICS )

1111062 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน พร้อมทีมงานกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปน และร่วมฝึกปฏิบัติพร้อมให้คำแนะนำคณะกรรมการผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบควบคุมภายใน ( ICS ) ณ ที่ทำการกลุ่มของผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเสาขวัญ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

************************************