กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

m11.11

GoldWreath7

 

 

งานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่บ้านอีอูด ณ แปลงต้นแบบแปลงใหญ่

29191162.jpg

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่บ้านอีอูด ณ แปลงต้นแบบแปลงใหญ่ นายทศพล มหาวงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในครั้งนี้ โดยในงานมีเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และสมาชิกโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่กลุ่มบ้านอีอูด จำนวน 40 ราย

 ***********************************************

ออกติดตามและสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

30191162.jpg

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ออกติดตามและสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงเรียนรู้ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่หนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 437 กิโลกรัมต่อไร่ (คำนวณที่ความชื้น 14%)

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

28131162.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายพนมรัตน์ เชิงหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร และคณะนิเทศ จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยนางวเรนยา สิงคนิภา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช และนางสาววาสิฏฐี พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจตัดสินแปลงสำรองพันธุ์ และทำข้อตกลงของกลุ่มนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อใช้ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ 1.กลุ่มอินทรีย์หนองบัวสร้าง จำนวนเกษตรกร 7 ราย พื้นที่ 94 ไร่ 2.กลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลกุสุมาลย์ จำนวนเกษตรกร 3 ราย พื้นที่ 11 ไร่ และ3.กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโพนแพง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จำนวนเกษตรกร 8 ราย พื้นที่ 26 ไร่ ข้าวพันธุ์ กข6 ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย เกษตรกรรวมทั้งหมด 18 ราย พื้นที่ 131 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

27131162.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร ออกตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองเมล็ดพันธุ์ ระดับแปลง และทำข้อตกลงการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ กลุ่ม นาแปลงใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ พันธุ์ข้าว กข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย มีเกษตรกรเข้าร่วม 9 ราย พื้นที่ 55 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

26121162.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์และทำข้อตกลงของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมโดยมีเกษตรกรเข้ารับการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ครั้งนี้ จำนวน 6 ราย พื้นที่ 29 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

25121162.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์และทำข้อตกลงของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวแปลงใหญ่อินทรีย์ตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก และกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลยอดชาด ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้ารับการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ครั้งนี้ จำนวน 18 ราย พื้นที่ 40 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

24121162.jpg

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ และทำข้อตกลงการจัดทำแปลงขยายพันธุ์พืช ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 พันธุ์ข้าว กข6 และพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลนาซอ และแปลงใหญ่ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจตัดสินครั้งนี้ จำนวน 22 ราย พื้นที่ 119 ไร

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

23121162.jpg

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร ออกตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ และทำข้อตกลงการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหนองบัวสิม ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตะกล้า พันธุ์ข้าว กข6 มีเกษตรกรเข้ารับการตรวจจำนวน 22 ราย พื้นที่ 59 ไร่และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย มีเกษตรกรเข้ารับการตรวจจำนวน 1 ราย พื้นที่ 5 ไร่ และพันธุ์ข้าว กข6 มีเกษตรกรเข้ารับการตรวจจำนวน 1 ราย พื้นที่ 4 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

22121162.jpg

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายพนมรัตน์ เชิงหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินแปลงสำรองพันธุ์ และทำข้อตกลงของกลุ่มนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อใช้ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ 1.กลุ่มด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ จำนวนเกษตรกร 8 ราย พื้นที่ 30 ไร่ 2.กลุ่มห้วยโท-ห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวนเกษตรกร 16 ราย พื้นที่ 52ไร่ และ 3.กลุ่มโพนนาแก้ว ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร จำนวนเกษตรกร 3 ราย พื้นที่ 28 ไร่ ข้าวพันธุ์ กข6 ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย เกษตรกรรวมทั้งหมด 27 ราย พื้นที่ 110 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

21121162.jpg

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 และเจ้าหน้าที่เกษตรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกตรวจตัดสินแปลงสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวและทำข้อตกลงของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อใช้ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนามะเขือ อ. ปลาปาก และที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาแก อ.นาแก จ. นครพนม เกษตรกรมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 41 ราย พื้นที่ 276 ไร่ ผลผลิต 113,000 กิโลกรัม

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

20121162.jpg

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ และทำข้อตกลงการจัดทำแปลงขยายพันธุ์พืช (แปลงสำรองพันธุ์) ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 พันธุ์ข้าว กข6 และกข15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ ศพก.ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจตัดสินครั้งนี้ จำนวน 30 ราย พื้นที่ 123 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

19121162.jpg

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์และทำข้อตกลงของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง และกลุ่มกลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่ตำบลวังตามัวสามัคคี ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมโดยมีเกษตรกรเข้ารับการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ครั้งนี้ จำนวน 19 ราย พื้นที่ 31 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

18111162.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 และเจ้าหน้าที่เกษตรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินแปลงสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวและทำข้อตกลงของกลุ่มนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อใช้ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่หนองฮี กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองฮี ตำบลหนองฮี และกลุ่มนาแปลงใหญ่ชุมชนพอเพียงข้าวพันธุ์ดี ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 18 ราย 114 ไร่ ผลผลิต 33,000 กิโลกรัม

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

17111162.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายพนมรัตน์ เชิงหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินแปลงสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวและทำข้อตกลงของกลุ่มนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อใช้ในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ 1.กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ตำบลนาตาล จำนวนเกษตรกร 11ราย พื้นที่ 29 ไร่ 2.กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินตาดตำบลนาตาล จำนวนเกษตรกร 15 ราย พื้นที่ 54 ไร่ 3.กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลจันทร์เพ็ญ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จำนวนเกษตรกร 11 ราย พื้นที่ 34 ไร่ และ 4.กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านดอนยาง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวนเกษตรกร 5 ราย พื้นที่ 32 ไร่ ข้าวพันธุ์ กข6ขาวดอกมะลิ105 และ กข15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย เกษตรกรรวมทั้งหมด 42 ราย พื้นที่ 149 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

16111162.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองเมล็ดพันธุ์ และทำข้อตกลงการจัดทำแปลงขยายพันธุ์พืช (แปลงสำรองพันธุ์) ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 พันธุ์ข้าว กข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย และพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ วสช.เกษตรอินทรีย์ครบวงจรหนองสามขา แปลงใหญ่ วสช.เกษตรอินทรีย์สมดุลบ้านดอนทอย ตำบลสามัคคีพัฒนา และที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ วสช. ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ครบวงจรเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจตัดสินครั้งนี้ จำนวน 40 ราย พื้นที่ 209 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

15111162.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์และทำข้อตกลงของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่เกษตรข้าวพันธุ์ดี ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมโดยมีเกษตรกรเข้ารับการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงสำรองพันธุ์ครั้งนี้ จำนวน 28 ราย พื้นที่ 97 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

14081162.jpg

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านอ่าง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ข้าวพันธุ์กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจครั้งนี้ จำนวน 23 ราย พื้นที่ 345 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

13081162.jpg

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ออกตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย เกษตรกร 51 ราย รวมพื้นที่ทั้งหมด 905 ไร

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

12081162.jpg

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ข้าวขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวนเกษตรกร 19 ราย พื้นที่265ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

11081162.jpg

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสำนวล สีสม นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2562 พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจตัดสินครั้งนี้ จำนวน 13 ราย พื้นที่ 230ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

10071162.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ออกตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโดกสามัคคี ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พันธุ์ข้าว กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย เกษตรกร 21 ราย รวมพื้นที่ทั้งหมด 370 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

09071162.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2562 พันธุ์ กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจตัดสินครั้งนี้ จำนวน 39 ราย พื้นที่ 545 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

08061162.jpg

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนางัว ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนงาม ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจครั้งนี้ จำนวน 19 ราย พื้นที่ 230 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

07061162.jpg

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดงสวรรค์ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ข้าวขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวนเกษตรกร 23 ราย พื้นที่ 328 ไร

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

06061162.jpg

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเสาขวัญ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม พันธุ์ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์ขยาย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองเดิ่น ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนม่วย ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่ายโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจตัดสินครั้งนี้ จำนวน 3 กลุ่ม 51 ราย พื้นที่ 735 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

05061162.jpg

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ออกตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์ขยาย เกษตรกร 13 ราย รวมพื้นที่ทั้งหมด 200 ไร

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

04051162.jpg

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครจำนวนเกษตรกร 40ราย พื้นที่655 ไร่ และกลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านโพนทอง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เกษตรกร25ราย พื้นที่ 375ไร่ ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวนเกษตรกรทั้งหมด 65 ราย พื้นที่ 1,030 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

03051162.jpg

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจตัดสินครั้งนี้ จำนวน 34 ราย พื้นที่ 530 ไร่

********************************************

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 ระดับแปลง

02051162

                               วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ออกตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2562 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตาลเลียน ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย เกษตรกร 65 ราย รวมพื้นที่ทั้งหมด 772 ไร่

********************************************

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

01041162 

                                วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายนิเวศน์ ถาโท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตแปลงเรียนรู้ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ณ แปลงเรียนรู้กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรโพนสวรรค์ จำกัด ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 662 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมส่งมอบกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กลุ่มนาแปลงใหญ่หนองหญ้าไซ หมู่ที่ 7 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังนครพนม จำนวน 500 กระสอบ

********************************************

ออกสำรวจแปลงสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/64

111622

1 พฤศจิกายน 2562 นายพนมรัตน์ เชิงหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย มีกลุ่มเกษตรกรนาแปลใหญ่ในเขตอำเภอเมือง กุสุมาลย์ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร      มีเกษตรกรพร้อมที่จะร่วมโครงการฯ จำนวน 14 ราย พื้นที่ 125 ไร่ ประมาณการผลผลิตไว้ที่ 37,000 ก.ก.

********************************************

ออกติดตามเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการทำนา 

และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2563

11162 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายนิเวศน์ ถาโท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการทำนาและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2563 ณ บ้านห้วยไห ม.4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

****************************************