ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2563

01.09

 GoldWreath7

การคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ระดับกรม
ประเภทข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2563

300163

วันที่ 30 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดงานประกวดการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ระดับกรม ประเภทข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 ราย

 *****************************************

 การคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกรม ประจำปี 2563

310163

        วันที่ 28 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมทีมงานฯ จัดงานประกวดคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกรม ประจำปี 2563 โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครส่งกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า-โพนทอง เข้าประกวดและนำเสนอผลการดำเนินงานการต่อคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข่าวดีเด่น ระดับกรม นำทีมโดย นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธานคณะทำงาน และได้รับเกียรติจาก นายบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานและให้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวาริชภูมิ ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ บริษัทปิติแท็กเตอร์คูโบต้า บริษัท ยันมาร์ เอส.พี.จำกัด บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 25 กลุ่ม กลุ่มโรงสีข้าวกล้อง โดยการจัดงานฯ ในครั้งนี้ มีเกษตรกรร่วมงาน ประมาณ 250 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านเหล่า-โพนทอง อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

*****************************************

 เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกรม

ประจำปี 2563

250163

วันที่ 25 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามและเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกรม ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเหล่า-โพนทอง ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

*****************************************

 เกษตรกรจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64

2430163

วันที่ 24 มกราคม 2563 เกษตรกรจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 เข้ามายังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จากกลุ่มเกษตรกรพื้นที่จังหวัดนครพนมมีพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ปริมาณ 45,600 กิโลกรัม และจากกลุ่มเกษตรกรพื้นที่สกลนครมีพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ปริมาณ 3,550 กิโลกรัม และพันธุ์ข้าวกข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ปริมาณ 7,950 กิโลกรัม

*************************************************

สุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์และจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว

ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64

240163

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายวีรพงษ์​ ณ​ รังศิลป์​ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมทีมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่สุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์และจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวกข6​ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรพื้นที่อำเภอวานรนิวาส​ จังหวัดสกลนคร​ ​และอำเภอศรีสงคราม​ จังหวัดนครพนม​ จำนวน 2 กลุ่ม ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ทำการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วประมาณ 11,650 กิโลกรัม

 *****************************************

สุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์และจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว

ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64

2420163

วันที่ 24 มกราคม 2563 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่สุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์และจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชนพื้นที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม จำนวน 4 กลุ่ม ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ทำการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วประมาณ 48 ตัน 50 กิโลกรัม

*****************************************

สุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์และจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว

ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64

20240163

วันที่ 20 - 23 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีม เพื่อออกพื้นที่สุ่มชั่งน้ำหนักกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์และจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กข15 และ กข6 ขั้นพันธุ์จำหน่าย ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และศูนย์ข้าวชุมชน ในพื้นที่เขตจังหวัดสกลนคร และนครพนม ซึ่งจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมด 419,300 กิโลกรัม

********************************************

ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

และแก้ไขเพิ่มเติม (สารวัตรข้าว)

230163

วันที่ 22 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายพนมรัตน์ เชิงหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (สารวัตรข้าว) ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 ณ ประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

**************************************

ออกติดตามและสุ่มผลผลิตข้าวของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (ไข่แดง)

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

16 210163

วันที่ 16-17 และ 20-21 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามและสุ่มผลผลิตข้าวของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (ไข่แดง) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านวังไฮ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลคำเตย กลุ่มนาแปลงใหญ่ทุ่งมน ตำบลคำเตย กลุ่มนาแปลงใหญ่โคกกุง ตำบลโพธิ์ตาก กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านกล้วย ตำบลขามเฒ่า กลุ่มข้าวบ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านผึ้ง นาแปลงใหญ่กลุ่มข้าวอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง กลุ่มข้าวแปลงใหญ่ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง กลุ่มนาแปลงใหญ่ผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ตำบลปลาปาก กลุ่มบ้านชลนาคำ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร กลุ่มตำบลพระกลางทุ่ง กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์บ้านดงยอ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยทำการสุ่มข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 291 ตัวอย่าง และสุ่มผลผลิตข้าว กข15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 2 กลุ่ม ณ กลุ่มข้าวแปลงใหญ่อินทรีย์บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลกุรุคุ และนาแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรตำบลวังตามัวสามัคคี ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยทำการสุ่มข้าวจำนวน 30 ตัวอย่าง

**************************************

สัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับจังหวัด (เวทีชุมชน)

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

15 200163

วันที่ 15 - 20 มกราคม 2563 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับจังหวัด (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โครงการย่อยเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาเต่า ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผู้เข้าร่วมประชุม 50 ราย จังหวัดนครพนม ผู้เข้ร่วมประชุม 50 ราย ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองย่างชิ้น ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 332 ราย

********************************************

ติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัยที่ขอรับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว

ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64

160163

วันที่ 16 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และนายวิสุทธิ์ รักษ์กระโทก เกษตรอำเภอวานรนิวาส ลงพื้นที่ประสานงานติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัยที่ขอรับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ณ ที่ทำการกำนันตำบลขัวก่าย และติดตามกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

************************************

ร่วมประชุมการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed ) ปี 2563

ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

160163GAP

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครร่วมประชุมการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed ) ปี 2563 ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

******************************************

 

ออกติดตามการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นหลังการเก็บเกี่ยวและสุ่มผลผลิตข้าว

ของสมาชิก โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64

130163

วันที่ 13 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ลงพื้นที่ประสานงานติดตามการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ของกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

**************************************

ออกติดตามการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นหลังการเก็บเกี่ยวและสุ่มผลผลิตข้าว

ของสมาชิก โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64

100163

วันที่ 10 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นหลังการเก็บเกี่ยวและสุ่มผลผลิตข้าวของสมาชิก โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64   ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยทำการสุ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน   34 ตัวอย่าง จากตัวอย่าง 1,960 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 49,000 กิโลกรัม

************************************

การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดนครพนม ปีการเพาะปลูก 2562/63

080163

วันที่ 8 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดนครพนม ปีการเพาะปลูก 2562/63 ซึ่งมี นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดนครพนม เป็นประธานคณะกรรมการประกวดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพาณิชยาทร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม (ชั้น 1) โดยผลการประกวดรางวัลชนะเลิศประเภทสถาบันเกษตรกร คือ วิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์มนต์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม และประเภทเกษตรกรรายบุคคล คือ นางรัชนีพร ดีโคตร ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

************************************

จัดประชุมภาคีศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563

070163

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม ผู้เข้าร่วมประชุม 33 ราย

************************************

จัดเตรียมสถานที่มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ภายใต้โครงการยกระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64

020163

            วันที่ 2 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ ลงพื้นที่ประสานงานจัดเตรียมสถานที่มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภายใต้โครงการยกระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ณ บริเวณหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผลและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี จากนั้นมาร่วมประชุมสรุปผลการวางแผนจัดงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

************************************