ข่าวกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

02.09

GoldWreath7

 

ออกติดตาม ลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงิน สำหรับเกษตรกรที่ได้ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว  ปีการผลิต 2563/64

11330263

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตาม ลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงิน สำหรับเกษตรกรที่ได้ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 และสุ่มผลผลิตข้าวของสมาชิก โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยทำการสุ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 50 ตัวอย่าง จากตัวอย่าง 1,840 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 66 ตัน 400 กิโลกรัม

******************************************************

ร่วมประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ปี 2563

1130263

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ปี 2563 โดยมี นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นประธานการประชุม ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ อำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 41 ราย

*******************************************************

จัดนิทรรศการความรู้ด้านข้าวและร่วมเปิดงาน “เกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 24

และงานท่องเที่ยวเกษตกรและสุขภาพ ครั้งที่ 1

130263

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดนิทรรศการความรู้ด้านข้าวและร่วมเปิดงาน “เกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 24 และงานท่องเที่ยวเกษตกรและสุขภาพ ครั้งที่ 1” โดยมี นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร กล่าวต้อนรับ ในการจัดนิทรรศการในงานฯ ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วันนี้มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

***********************************************************

ออกติดตาม ลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงิน สำหรับเกษตรกร

ที่ได้ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงสำรองพันธุ์

ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64

1220263

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตาม ลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงิน สำหรับเกษตรกรที่ได้ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร อำเภอปลาปาก และเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรมาลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงิน จำนวน 6 กลุ่ม 61 ราย

***********************************************************

 

ร่วมจัดนิทรรศการในงาน เกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน

“รู้ทันกัญชง กัญชา สู่การพัฒนาสุขภาพและการแพทย์ไทย” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563

120263

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นาย วาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เกษตร ออกพื้นที่ร่วมจัดนิทรรศการในงาน เกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน “รู้ทันกัญชง กัญชา สู่การพัฒนาสุขภาพและการแพทย์ไทย” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 -16 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

**********************************************************************

 

 

ติดตาม ลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงิน สำหรับเกษตรกร

ที่ได้ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงสำรองพันธุ์

ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64

070263

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตาม ลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงิน สำหรับเกษตรกรที่ได้ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงสำรองพันธุ์ ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร อำเภอนาแก และอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรมาลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงิน จำนวน 5 กลุ่ม 37 ราย

*****************************************************

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

060263

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ซึ่งนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้และมอบนโยบาย ณ โรงแรมเมาท์เทนบีท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนา 548 คน

******************************************

ติดตามให้คำแนะนำและสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิก

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านค้อ

และร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้

เรื่อง การทำแปลงนาพันธุ์ ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

040263

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โดยนายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ออกติดตามให้คำแนะนำและสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2563 จำนวน 20 ตัวอย่าง และร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้ในเรื่อง การทำแปลงนาพันธุ์ ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เพื่อใช้ในชุมชน ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

************************************************

ออกติดตามการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นหลังการเก็บเกี่ยวและสุ่มผลผลิตข้าว

โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64

030263.jpg

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อนุมัติให้นายสมบัติ แว่นศิลา พนักงานห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นหลังการเก็บเกี่ยวและสุ่มผลผลิตข้าวของสมาชิก โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยทำการสุ่มผลผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 15 ตัวอย่าง จากตัวอย่าง 756 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 19,656 กิโลกรัม

*****************************************