ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2563

03.09

GoldWreath7

 ********************************************

ออกจัดประชุมเวทีชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกกลุ่มในการดำเนินงาน

170363

              ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อนุมัติให้เจ้าหน้าที่จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยมีคณะทำงาน 3 ทีม ได้แก่

ทีมที่ 1 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน

ทีมที่ 2 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน

และทีมที่ 3 นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมทีมงาน ออกจัดประชุมเวทีชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกกลุ่มในการดำเนินงาน ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอศรีสงคราม อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีกลุ่มเกษตรกรจำนวน 18 กลุ่ม สมาชิก 695 ราย โดยมีหน่วยงานชลประทาน สำนักงานสหกรณ์นครพนม สำนักงานเกษตรอำเภอในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมด้วย

********************************************

ร่วมเปิดงานและจัดนิทรรศการ

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field Day) ปี 2563

41414141414

                 วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวาณิชย์ คะสีทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ทีมงานกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเปิดงานและจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(field Day) ปี2563 โดยมี นายบำรุง ศรีลาชัย นายอำเภอโพนสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานและ มีนายชุมพล แย้มวิจิตรจรรยา กล่าวต้อนรับและรายงาน ในการเปิดงานฯในครั้งนี้ ณ บ้านขวางคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 100 คน

********************************************

ศึกษาดูงานระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์

และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อเสริมความรู้และทักษะประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

487962566

                     วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 12.00 น. นายนิเวศน์ ถาโท รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงานร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ศึกษาดูงานระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อเสริมความรู้และทักษะประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 8 ราย

********************************************

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)

กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

89745747777

                วันที่ 13 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ศาลาบ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 8 กลุ่ม สมาชิก 82 ราย

********************************************

45678910000

                      วันที่ 12 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ศาลาวัดบ้านนาสะเดา ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 4 กลุ่ม สมาชิก 124 

********************************************

จัดนิทรรศการและร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(field Day) ปี2563

69396333

               วันที่ 12 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าที่เกษตร จัดนิทรรศการและร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(field Day) ปี2563 โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับและรายงาน ในการเปิดงานฯในครั้งนี้ ณ บ้านต้องโพนสวาง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 125 คน

********************************************

ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ด้านข้าว ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23

885241111

                 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดนิทรรศการความรู้ด้านข้าวและร่วมเปิดงาน “เกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23” โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ ณ บริเวณคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ในการจัดนิทรรศการในงานฯ มีผู้ร่วมใช้บริการประมาณ 500 คน

*********************************************

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)

กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

85296333

               วันที่ 11 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 8 กลุ่ม สมาชิก 120 ราย

*********************************************

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

7894562222

                วันที่ 10 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 8 กลุ่ม สมาชิก 142 ราย

*********************************************

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง

ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

468712222

                วันที่ 9 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วย นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ศาลากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.2 หนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 8 กลุ่ม สมาชิก 150 ราย

*******************************************

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563

8521

               ระหว่างวันที่ 3-5  มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต  ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายรังสิทธิ์  โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  และนางสาวสุจิตรา  เตจ๊ะขอด  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  ปี 2563 โดยมี นายประสงค์  ทองพันธ์  ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ  ปี 2562  ณ โรงแรม หิน น้ำ ทราย สวย หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานจากส่วนกลางของกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว จำนวน 120 ราย

**************************************************

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)

กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

     

7415

                 วันที่ 5 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านผึ้ง หมู่2 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 1 กลุ่ม สมาชิก 44 ราย

****************************************

จัดนิทรรศการด้านการลดต้นทุนการผลิต

ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)ปี 2563

8526

 

                วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการด้านการลดต้นทุนการผลิตในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 โดยนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก เป็นประธานกล่าวในการเปิดงานฯในครั้งนี้ มีนางไพวรรณ สรรพโส เกษตรอำเภอนาแก เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย) ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีเกษตรเข้าร่วมงานฯในครั้งนี้ จำนวน 150 คน

******************************************

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)

กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

0403631

                      วันที่ 4 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลวังตามัว ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 4 กลุ่ม สมาชิก 87 ราย

********************************************

ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 รอบที่1

0403632

                วันที่ 4 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วย นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 รอบที่1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ชั้น5 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

**********************************************

จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

040363

               

         วันที่ 4 มีนาคม 2563 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ไชยศิลป์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการจัดประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 83 ราย

*******************************************

สารวัตรข้าวออกติดตามสถานการณ์รวบรวมซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่

963

                    วันที่ 3 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้สารวัตรข้าว ติดตามสถานการณ์ว่าสหกรณ์การเกษตรธาตุพนมจำกัดมีการรวบรวมซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่เพื่อนำมาบรรจุเป็นเมล็ดพันธุ์ขายให้กับชาวนานั้น ข้อเท็จจริงทางสหกรณ์ฯลฯ มีการรับซื้อจริงแต่ซื้อเพื่อนำมาสีเป็นข้าวสารเพื่อบริโภคเท่านั้น มิได้ขายเป็นเมล็ดพันธุ์ตามข่าวแต่อย่างใด

********************************************

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)

กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

030363

                 วันที่ 3 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วย นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาถ่อน หมู่12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 9 กลุ่ม สมาชิก 273 ราย

*************************************************

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)

กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

 

020363 

                        วันที่ 2 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านบะหว้า ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 2 กลุ่ม สมาชิก 57 ราย