ข่าวกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2563

04.09

GoldWreath7

***************************************

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

1 300463

เดือน เมษายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่ส่วนราชการ เกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย โดยจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีพันธุ์ ขาวดอกมะลิ ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 2,500 กิโลกรัม ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 506,450 กิโลกรัม กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 472,300 กิโลกรัม และกข6 จำนวน 242,125 กิโลกรัม รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,223,375 กิโลกรัม

*************************************** 

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์หลัก ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

290463

วันที่ 29 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์หลัก ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านดงสวรรค์ ตำบลไฮหย่อง จำนวน 3,104 กิโลกรัม กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง จำนวน 3,104 กิโลกรัม และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านกลางเจริญ 2,208 กิโลกรัม ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์พืช ประจำปี 2563

***************************************

ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

270463

วันที่ 27 เมษายน 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

***************************************

(สารวัตรข้าว) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงนาเกษตรกร

240463

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายพนมรัตน์ เชิงหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (สารวัตรข้าว) พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงนานางสนั่น พลวิชัย ตำบลภูแว่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 จำนวน 5 กระสอบ  ที่ซื้อจากสหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด ที่ได้รับมาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้นำไปเพาะปลูกแบบหว่านข้าวแห้ง จำนวน 10 ไร่ มีอัตราการงอกของเมล็ดที่ต่ำ จึงมีการร้องเรียกมาทางศูนย์ฯ ซึ่งผลตรวจสอบ พบว่า หลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 วัน มีฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ ตอนกลางวันมีสภาพอากาศร้อนและแดดจัด จึงเป็นสาเหตุทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่งอกเท่าที่ควร

***************************************

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 

220463 

ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ให้กับสหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 27,423 กิโลกรัม และขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 360,189 กิโลกรัม และชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 613,020 กิโลกรัม

*************************************** 

ทำความสะอาดตรวจสภาพ และซ่อมแซมเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

170463

ระหว่างวันที่ 17 – 29 เมษายน 2563 นายสันติ เชื้อนิตย์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ทำความสะอาดตรวจสภาพ และซ่อมแซมเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อการพร้อมใช้งานในครั้งถัดไป  หลังจากการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

***************************************

สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว(ชั้นพันธุ์หลัก)

เพื่อทำการทดสอบและวิเคราะห์อัตราความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว

ภายใต้โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์พืช ประจำปี 2563

 

010463

ระหว่างวันที่ 1 – 27 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว(ชั้นพันธุ์หลัก) เพื่อทำการทดสอบและวิเคราะห์อัตราความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์พืช ประจำปี 2563 ได้แก่เมล็ดข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 กข15 และกข6 ชั้นพันธุ์หลัก รวมทั้งหมด 90 ตัวอย่าง และทำการจัดส่งกระจายสู่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครต่อไป

***************************************