ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2563

06.09

GoldWreath7

ออกติดตามโครงการและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว

ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

org240663

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามโครงการและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 6,796 กิโลกรัม แก่กลุ่มเกษตรกร (T1) ปี 2562 ที่ผ่านการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน (T2) ปี 2563 จำนวน 13 กลุ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอนาแก อำเภอธาตุพนม และอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 ****************************************

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

(Internal Control System : ICS)

120863

ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Internal Control System : ICS) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว(GAP Seed) ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน และอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่จากอาสาสมัครสาธารณะสุข ทำการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในการจัดประชุมฯ ในครั้งมีเกษตรกรเข้าร่วม 4 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม 206 ราย

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)

120663

ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี2562 ครั้งที่2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 6 กลุ่ม สมาชิก 321 ราย     

 ****************************************

เวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

080663

ระหว่างวันที่วัน 8-14 มิถุนายน 2563 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ออกจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกกลุ่มในการดำเนินงาน ณ ที่ทำการกลุ่มปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินนครพนม เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครพนม และเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ช่วยตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 โดยมีเกษตรกรเข้าจำนวน 24 กลุ่ม สมาชิก 1,081 ราย

       ****************************************

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไข              

ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563

050663

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ว่าที่ ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสารสนเทศยางพารา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้สรุปผลการพิจารณาโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ผ่านการพิจารณาจำนวน 15 กลุ่ม และแปลงใหญ่ข้าวจำนวน 27 กลุ่ม 

 ****************************************

ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย โควิด 19

และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

030663

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย  โควิด19 และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้รับเกียรติจาก  นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

****************************************

ติดตามการบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS)

010663

วันที่ 1-2 และ4-5 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร  ลงพื้นที่ติดตามการบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอบ้านแพง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมการตรวจติดตาฯในครั้งนี้ จำนวน 6 สมาชิก 277 ราย

****************************************