ข่าวกิจกรรมประจำเดือนกรกฏาคม 2563

07.09

GoldWreath7

*******************************************

จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Internal Control System : ICS) ครั้งที่2

ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS)

ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว(GAP Seed) ปี 2563

3310763

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Internal Control System : ICS) ครั้งที่2 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว(GAP Seed) ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเสาขวัญ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยการจัดประชุมฯ ครั้งนี้มีสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วม จำนวน 22 ราย

*******************************************

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

1310763

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในงานครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 500 ราย

*******************************************

ประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรผลิต ปี 2563

3300767

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรผลิต ปี 2563 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

*******************************************

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร

และสหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

23063

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

*******************************************

จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Internal Control System : ICS) ครั้งที่2

ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS)

ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว(GAP Seed) ปี 2563

13063

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Internal Control System : ICS) ครั้งที่2 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว (GAP Seed) ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโดกสามัคคีตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยการจัดประชุมฯ ครั้งนี้มีสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วม จำนวน 22 ราย

*******************************************  

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2290763

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 250 ราย

*******************************************

จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Internal Control System : ICS) ครั้งที่2

ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS)

ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว(GAP Seed) ปี 2563

 

1290763

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Internal Control System : ICS) ครั้งที่2 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว(GAP Seed) ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านต้ายพัฒนา ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยการจัดประชุมฯ ครั้งนี้มีสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วม จำนวน 41 ราย

*******************************************

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ

และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2563

3240763

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 โดยมีว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

******************************************* 

จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2563

 

 2240763

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 2563 โดยมีเกษตรตำบลบ้านค้อ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น โดยกระประชุมฯ ครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 100 ราย

 

*******************************************

เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 และ T3 ปี 2563

1240763 

                 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา เตจ๊ะขอด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสุดาพร ถาโท พนักงานพัสดุ ส4 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 และ T3 ปี 2563 และการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินฯ โดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมข้าวเหนียวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จังหวัดของแก่น

****************************************

จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

230763 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ตึกอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ยพรวนดินไม้ผล พัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศูนย์ฯ ริมสระน้ำ และพื้นที่ว่างในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

 ****************************************

ออกให้บริการหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยชีววิธี

          

220763

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ศูนย์บริการชาวนา ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยชีววิธี การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้กับเกษตรกรบ้านม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมฯ ครั้งนี้ จำนวน 12 ราย

****************************************

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

 

210763

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

****************************************

จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)  ปี 2563

 

200763

ระหว่างวันที่ 20 - 24 ว่าที่ร้อยยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดอบรมฯ ครั้งนี้ จำนวน 188 ราย

****************************************

จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)  ปี 2563

 

13170763

ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร อำเภอบ้านแพง อำเภอนาหว้า และอำเภอโพนสวรรค์

โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการจัดอบรมฯ ครั้งนี้ จำนวน 92 ราย

****************************************

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS สำหรับนาแปลงใหญ่ แปลงต่อเนื่อง ปี 2562/63

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

 

13190763

ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทร้อย อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ออกพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS สำหรับนาแปลงใหญ่ ปี 2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอบ้านแพง อำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร และอำเภอนาแก จัดหวัดนครพนม โดยการจัดเวทีฯ ครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 544 ราย

 

****************************************

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS สำหรับนาแปลงใหญ่ แปลงใหม่ ปี 2563

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

 

08100763

ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทร้อย อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ออกพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS สำหรับนาแปลงใหญ่ ปี 2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ ปี 2563 อำเภอปลาปาก อำเภอนาหว้า อำเภอธาตุพนม และอำเภอนาแก จัดหวัดนครพนม โดยการจัดเวทีฯ ครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 286 ราย

 

****************************************

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS สำหรับนาแปลงใหญ่ แปลงต่อเนื่อง ปี 2561/62

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563  

 

02030763

ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ออกพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว แปลงต่อเนื่อง 2561/62 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอปลาปาก จำนวน 5 กลุ่ม โดยการจัดเวทีฯ ครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 172 ราย

 

****************************************