ข่าวกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2563

08.09

GoldWreath7

***************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายใน(ICS)

ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่ม T2 ปี 2562

 

270863

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา เตจ๊ะขอด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายใน(ICS) ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่ม T2 ปี 2562 และออกติดตามเอกสารผู้รับสิทธิ์แทนผู้เสียชีวิตที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ศาลาศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุมนุมตำบลนามะเขือ  ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จำนวน 10 กลุ่ม

***************************************

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี2563

และสัมมนาการบริหารการจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ปี 2563

 

25270863 

ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร นำเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี2563 และสัมมนาการบริหารการจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ปี 2563 ณ โรงแรม The Grace Amphawa อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 190 คน

***************************************

ออกติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายใน(ICS)

ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่ม T2 ปี 2562

 

 2260863

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสาวสุจิตรา เตจ๊ะขอด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ออกติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายใน(ICS) ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่ม T2 ปี 2562 และออกติดตามเอกสารผู้รับสิทธิ์แทนผู้เสียชีวิตที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง ตำบลต้นผึ้ง อำเภอนาแก และตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

***************************************

คัดเลือกการประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น

ประเภทข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2564

 

12660863

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่คัดเลือกการประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ประจำปี 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

***************************************

จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนทำบันทึกข้อตกลง ปี 2563

ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/2564

 

250863 

  วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร และเจ้าหน้าที่เกษตร จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนทำบันทึกข้อตกลง ปี 2563 ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้มีหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ผู้ประกอบการค้าข้าว และเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 120 ราย

***************************************

จัดประชุมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed)

โครงการย่อย เสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชน

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

 

1170863

ระหว่างวันที่ 17 – 24 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกพื้นที่จัดประชุมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed) โครงการย่อย เสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอนาทม อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร อำเภอวังยาง อำเภอธาตุพนม และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 572 ราย

 

***************************************

ออกติดตามและประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit)

ระบบควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563

 

2170863

ระหว่างวันที่ 17 – 21 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย. พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563 ออกติดตามและประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit) ระบบควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร (Niche Market) ปี 2563 อำเภอบ้านแพง อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

***************************************

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

17180863

วันที่ 17 และ18  สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วย นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวพรนภา โฮมวงศ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

***************************************

ออกติดตามและมอบปัจจัยสื่อโฆษณา เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดแก่เกษตรกร

เรื่องเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อประหยัดน้ำ

 

2140863

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามและมอบปัจจัยสื่อโฆษณา เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดแก่เกษตรกร เรื่องเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแหังเพื่อประหยัดน้ำ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่เกษตรปลอดภัยบ้านต้อง ตำบลฝั่งแดง นาแปลงใหญ่บ้านแก่งโพธิ์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอธาตุพนม และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

***************************************

จัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3

และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในแปลงใหญ่

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563

 

1140863

วันที่ 14 สิงหาคม 2538 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563 ณ ห้องประชุมยางพาราสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก อำเภอวังยาง อำเรณูนคร อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก และอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พร้อมเกษตรกรเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 60 ราย

 

***************************************

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563

 

130863

วันที่ 13 สิงหาคม 2538 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563 ณ ห้องประชุมยางพาราสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 ราย

 

***************************************

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

360863

ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา เตจ๊ะขอด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายทองไหล แพงศรี พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2 เข้าร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรม เดอะ พาร์ค จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานห้องปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 ราย

***************************************

จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Internal Control System : ICS) ครั้งที่2

ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS)

ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว(GAP Seed) ปี 2563

 

50863

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายพนมรัตน์ เชิงหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวเอมวิกา เพิ่มพจน์ นักเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Internal Control System : ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว (GAP Seed) ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองอ้อ ตำบลพรรณนานิคม กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาคำแคน ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร การประชุมฯ ครั้งนี้ โดยมีสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วม 53 ราย

***************************************

ติดตามตรวจสอบและลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุน

สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการประเมินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

 

040863

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ ทวีทอง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ออกติดตามตรวจสอบและลงนามเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุน สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการประเมินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอนาแก และ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรมาร่วมลงนาม จำนวน 7 กลุ่ม 8 ราย

 

********************************************

จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Internal Control System : ICS) ครั้งที่2

ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS)

ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว(GAP Seed) ปี 2563

 

030863

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Internal Control System : ICS) ครั้งที่2 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว(GAP Seed) ปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โดยมีสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านอ่าง-ม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกระประชุมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 39 ราย

********************************************

จัดการศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน (IPM) และการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

 

010863

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ศูนย์บริการชาวนา ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน (IPM) และการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้กับเกษตรกรบ้านต้ายใหม่พัฒนา ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 40 ราย

*******************************************