ข่าวกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2563

09.09

GoldWreath7

******************************************

ร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์

2040963

ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา  เตจ๊ะขอด  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์  โดยมีนายณัฏฐกิตติ์  ของทิพย์  ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว  ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ  ณ โรงแรม เอ็ม ทู เดอ บางกอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยข้าราชการ และพนักงานเงินทุนฯ เข้ารวมจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย

******************************************

คัดเลือกการประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น

ประเภทข้าวอื่นๆประจำปี 2564

1040963

วันที่ 4 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่คัดเลือกการประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆประจำปี 2564 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

******************************************

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)

และคัดเลือกการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (สาขาอาชีพทำนา) ประจำปี 2564

01030963

วันที่ 3 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่คัดเลือกการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (สาขาอาชีพทำนา) ประจำปี 2564 ณ แปลงนางวิจิตรา แสงทอง ม.6 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

******************************************

จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2)

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

2020963

วันที่ 2 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้นางวรรณมณี  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยได้รับเกียติจากนางสาวไพรวัลย์  ปัชชามาตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทั้งนี้มีหน่วยงานภาคีเครือข่าย พร้อมเกษตรกรข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 90 ราย

******************************************

ออกติดตามและให้คำแนะนำการบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์

1020963

วันที่ 2  กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563 ออกติดตามและให้คำแนะนำการบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0 อูนนา  ตำบลนางัว  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

****************************************** 

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)

คัดเลือกการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (สาขาอาชีพทำนา) ประจำปี 2564

01010963

วันที่ 1 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่คัดเลือกการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (สาขาอาชีพทำนา) ประจำปี 2564 ณ แปลงนายสุรีย์ ลาบเสนา ม.14 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี และแปลงนายฉัตรนพวัฒน์ วีระศักดิ์ ม.1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

******************************************