กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปี 2559

DSC 0884

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปี 2559

 

page5

เมื่อวันที่ 18 -19  สิงหาคม 2559 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานกลุ่มถ่ายวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวคุณ ภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม และตำบลดอนนางหงส์ จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจรรมครั้งนี้ 100 ราย