จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสุนนข้าวขาวดอกมะลิ105 คุณภาพดีปี 2559/60

1474251495027

จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสุนนข้าวขาวดอกมะลิ105 คุณภาพดีปี 2559/60

 

page1234

วันที่ 6 - 13  กันยายน 2559 นายชินกร  ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนข้าวขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพดี ปี 2559/60 ณ ศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล  ตำบลพิมาน, ตำบลบ้านแก้ง, ตำบลนาคู่, ตำบลพระซอง, ตำบลก้านเหลือง และตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ จำนวน 560 ราย