ส่งมอบปัจจัยสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559

4778

ส่งมอบปัจจัยสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559

page2525

 

เมื่อวันที่ 10 -14 ตุลาคม 2559 นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ส่งมอบปัจจัยสนับสุนนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ประกอบด้วยกระสอบพลาสติกสาน 9,000 ใบ มุ่งตาข่ายไนล่อน 90 ม้วน คู่มือเกษตรกร 1,800 เล่ม วีดีทัศน์ เรื่องนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการฯ และ แนะนำการใช้เครื่องวัดความชื้น  ณ. ที่ทำการกลุ่ม ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม , ต.อุ้มเหม้า อ.ธาตุพนม, ต.บ้านแก้ง อ.นาแก, ต.ท่าเรือ  อ. นาหว้า ต.นาขาม อ.เรณูนคร, ต.วังยาง อ.วังยาง, ต.นามะเขือ  อ.ปลาปาก,ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม และ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม รวม 9 จุดมีสมาชิกทั้งหมด 1,800 ราย