งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

 

page1

งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

*******************

                       วันที่ 9 มิถุนายน 2560  ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กรมการข้าว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอนาแกผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษเมธา ชูจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ นายพิมะ แสงมณี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาการผลิต การรวมกลุ่มในการบริหารจัดการ ในการพัฒนาชาวนาและการตลาด และเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบประณีตในรูปแบบนาแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรผู้ร่วมงานจำนวน 260 คน  ณ หมู่ 2 ต.นาคู่ อ.นาแก จ. นครพนม