กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560

page2

 

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560

***********************

          วันที่ 12 มิถุนายน 2560  ว่าที่ร.ท. อลงกต  ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร  จัดประชุมถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560  ณ โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 30 ราย