กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2560

07

bottomline

page222

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายชินกร ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560 ครั้งที่1 โดยมี นายนที สุขเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังยาง ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม หมู่1 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 120 ราย

***********************************

13

วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 นางกนกวรรณ  สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560 ครั้งที่1 โดยมี นายวีระศักดิ์ เพชรรัตน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเรณู  ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาวัดบ้านหนองมะแปบ หมู่4 ต.เรณูใต้ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร อ.เรณูนคร จ.นครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน  313 ราย

***************************

12

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้องทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกจัดเวทีเรียนรู้ เรื่องระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(1ล้านไร่) ปี 2560 จังหวัดนครพนม ณ ศาลากลางบ้านอุ่มเหม้า
- ข้าวอินทรีย์ตำบลนาถ่อน
- กลุ่มบ้านแก่งโพธิ์
- วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์อุ่มเหม้า
ต.นาถ่อน ต.น้ำก่ำ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 105 ราย

***********************************

11

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายรังสิทธิ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ เรื่องระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(1ล้านไร่) ปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ - กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนามะเขือ1
- กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนามะเขือ2
- กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนามะเขือ3
- วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองไผ่
- กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านหนองบัวคำหมู่8
- ชุมชนพอเพียงข้าวพันธุ์ดีบ้านห้วยไหล่
ตำบลนามะเขือ,มหาชัย อำเภอปลาปาก จ.นครพนม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 123 ราย

******************************************

10

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและ นางสาวสำนวล สีสม
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานพร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้เรื่องระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) ปี 2560 ณ ศาลาบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลนาแก อำเภอนาแก และศูนย์บ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 130 ราย

******************************************

9

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายศักดิ์ชัย  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้ เรื่องระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(1ล้านไร่) ปี  2560  โดยมี นายสมศักดิ์ เหง้าชมพู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้เข้าร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่7 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า  จ.นครพนม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 83 ราย

**************************************

7

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวสำนวล สีสม นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานพร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้เรื่องระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) ปี 2560 ณ ศาลาวัดบ้านดงต้อง ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม การจัดเวทีเรียนรู้ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม กล่าวเปิดงาน

*******************************************

6

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายวาณิชย์ คะสีทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้องทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกจัดเวทีเรียนรู้ เรื่องระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(1ล้านไร่) ปี 2560 จังหวัดนครพนม ณ วัดคำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  มีเกษตรกรเข้าร่วม 24 ราย

**************************************

5

วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 นายศักดิ์ชัย  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560 ครั้งที่1 โดยมี นายฉลวย คะสุดใจ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว โดยมีเกษตรกร ตำบลบ้านเสียว,เหล่าพัฒนา  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม จำนวน156 ราย

**************************

51787

วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 นายศักดิ์ชัย  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560 ครั้งที่1 โดยมี นายเรืองยศ ศรีบุญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว ได้ร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรท่าศิลา โดยมีเกษตรกร ตำบลท่าศิลา  อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย

************************************

51346

วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 นายศักดิ์ชัย  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560 ครั้งที่1 โดยได้รับเกียรติ จากนายเกษตร  สิทธิไกรพงษ์ เกษตรอำเภอเซกา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา โดยมีเกษตรกรอำเภอเซกาและอำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย

******************************

69348

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง  ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม คณะครู-นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 ราย

***************************************************

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชนตำบลหนองย่างชิ้น

444444

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางสาวเยาวลักษณ์ กุลโท นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชนตำบลหนองย่างชิ้น ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีคณะกรรมการเข้าร่วมจำนวน 25 คน

***************************

ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

2222

วันที่ 11กรกฏาคม 2560 นางวรรณมณี  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.ท่าเรือ อ.นาหว้าและ ต.หนองซน  อ.นาทม จ.นครพนม เกษตรกร 40 ราย

33333

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560
นางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ วัดบ้านนาโพธิ์
ต.บ้านผึ้งและวัดไตรรัตนาราม ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม

*******************************

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน

1111

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางสาวเยาวลักษณ์ กุลโท นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทีมงานกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชนตำบลบ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีคณะกรรมการเข้าร่วมจำนวน 25 คน

*******************************

ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน

45166

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  นายชินกร  ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560 ครั้งที่2 นายธีระพงษ์  ชูสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม  ณ ศาลาวัด หมู่ 6 ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย 

46303

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  นายชินกร  ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560 ครั้งที่2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย

***********************************

 

 การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

3 

6

                          วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ในอำเภอโคกศรีสุพรรณและอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

                                วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ในอำเภอนิคมน้ำอูนและอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

************************

 ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560

2

                          วันที่ 4 กรกฎาคม 2560นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล และนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560 ณ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม จำนวนคณะครู-นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 50 ราย

*********************

   ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560 ครั้งที่2

1

                              วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  นายชินกร  ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560 ครั้งที่2 นายศักรินทร์ รัตนบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม  ณ ศาลาประชาคม หมู่1  ตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย

 *******************

ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560 ครั้งที่2

44163

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  นายชินกร  ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560 ครั้งที่2 นายพงษ์ศักดิ์ ไชยมงคล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุม  ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลนาทราย  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย

 *********************

ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560 ครั้งที่2

41683

                                    วันที่ 3 กรกฎาคม 2560  นายชินกร  ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560 ครั้งที่2  ณ ศาลาประชาคม หมู่2 ตำบลบ้านเสียว  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย

******************

ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560 

42713

                           วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  นายชินกร  ท้าวพิมพ์ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560 ครั้งที่2 นายศักรินทร์ รัตนบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม  ณ ศาลาประชาคม หมู่1  ตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย

******************

การจัดทำแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560 

66677

                                 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560นายธีระพงษ์ อินทรตระกูล และนางวรรณมณี พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560 ณ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม จำนวนคณะครู-นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 50 ราย

*******************