กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2560

08

 

ชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบเงินเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างประจำ นายพนิช เเพงโสม ผู้ประสบอุทกภัย 

sknpanich

                          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมคณะ เป็นตัวเเทนมอบเงินที่ได้จากพี่น้องชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่ นายพนิช เเพงโสม ลูกจ้างประจำ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จำนวน 10,000 บาท

**************

3

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม และตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 ราย

**********************

 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

************************

1

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ออกติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ วัดบ้านหนองแต้ หมู่ 7 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร และศาลาวัดโพธิ์ชัยอุดม หมู่ 1 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 ราย

******************************

s3

                       วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร.ท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ต้อนรับคณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส. ศิรินาถ ใจมั่น และคณะทีม ได้ตรวจเยี่ยมการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ณ หมู่ 9 บ้านคำพอก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรเข้าร่วมจำนวน 40 ราย

********************

s1

                    วันที่ 2 สิงหาคม 2560  นายรัชรังสี รัชนิพนธ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่  พร้อมด้วยนายธีระพงษ์  อินทรตระกูล   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร  นายวินิชน ขันโอราฬ  เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  และทีมงาน ดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ของเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสร้างติ่ว ตำบลแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวน 27 ราย พื้นที่ 263 ไร่

**************************