กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2560

09

bottomline

 

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มแปลงขยายพันธุ์ที่ประสบอุทกภัย

21994

วันที่ 14 กันยายน 2560 ว่าที่ ร.ท. อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มแปลงขยายพันธุ์ที่ประสบอุทกภัย ภายใต้กิจกรรมสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เมล็ดพันธุ์ที่สนับสนุน ได้แก่พันธุ์ กข-แม่โจ้2 จำนวน 7,725 กิโลกรัม และพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1 จำนวน 1,725 กิโลกรัม สมาชิกฯจะได้รับรายละไม่เกิน 25 กิโลกรัม รวม 9,450 กิโลกรัม สมาชิกที่ประสบอุทกภัยจำนวน 378 ราย เพื่อให้เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับไปผลิตเพื่อใช้ในการบริโภคหรือจัดทำแปลง ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูต่อไป

**********************

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS)

21839

วันที่ 13 กันยายน 2560 นางสาวเยาวลักษณ์ กุลโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้รับมอบหมายจากว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ - วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนิงไผ่ - กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนามะเขือ 1 - กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนามะเขือ 2  - กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนามะเขือ 3 -  กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านหนองบัวคำ ม.8  - ชุมขนพอเพียงข้าวพันธุ์ดีบ้านห้วยไหล่ - กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลโคกสูง  ณ ศาลากลางบ้านห้วยไหล่ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 132 ราย

**************************

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS)

2144

วันที่ 13 กันยายน 2560นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1ล้านไร่) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน   - ข้าวอินทรีย์ตำบลนาถ่อน   ณ ศาลาวัดหนองสะโน หมู่ 6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 85 ราย

*****************************

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS)

88981

วันที่ 13 กันยายน 2560นางวรรณมณี  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่  - กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ 7,8 บ.ดงต้อง   - กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้างดงขวาง  - กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหนองเซา   - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง ณ วัดบ้านดงต้อง ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 95 ราย

**************************

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS)

7291

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายรังสิทธิ์ โสมเกียรติตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) ปี 2560 เรื่องระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองแบบกลุ่ม (ICS)  ให้แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวฮางแม่สุ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวฮางแม่สุ  ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 84 ราย

*************************

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS)

88783

วันที่ 12 กันยายน 2560นางวรรณมณี  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่  - กลุ่มบ้านแก่งโพธิ์ –กลุ่มข้าวทิพมนต์บ้านต้องโนนสว่าง -วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์อุ่มเหม้า  ณ กลุ่มข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 109 ราย

*************************

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) 

88781

วันที่ 11 กันยายน 2560นางวรรณมณี  พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1ล้านไร่) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่  - กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสร้างติ่ว   - กลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลนาแก   - กลุ่มเกษตรอินทรีย์นาโดนใหม่ - กลุ่มเกษตรทำนาท่าลาด  ณ ศพก.บ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 130 ราย

******************************

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐายข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS)

2077

วันที่ 12 กันยายน 2560นางกนกวรรณ สิงหธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐายข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1ล้านไร่) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร   - เกษตรก้าวหน้า    - ข้าวอินทรีย์ชุมชนวังตามัว   - เกษตรอินทรีย์บ้านพรเจริญ   - วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวสู่อาเซียน  ณ ศพก.วังตามัว หมู่ 4 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือวนครพนม จังหวัดนครพนม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 67 ราย

****************************

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) 

21522

วันที่ 12 กันยายน 2560 นางสาวเยาวลักษณ์ กุลโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่  - กลุ่มเกษตรกรบ้านวังโพธิ์    - กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์บ้านนาเรียง    - กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์บ้านนาดอกไม้     - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านดอนดู่   ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม  มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 117 ราย

****************************

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 

S 16113700

วันที่ 11-12 กันยายน 2560   ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยทีมงาน ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายกฤษณะพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการข้าวให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน