กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

11

bottomline

การตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 ฤดูฝน ปี 2560 

102

                               วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 ฤดูฝน ปี 2560 ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เกษตรกร 31 ราย พื้นที่ 521 ไร่ ผลการตรวจฯ ผ่าน 31 ราย

****************

 

การตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 ฤดูฝน ปี 2560 

101

                           วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560นางสาวสำนวล สีสม นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 ฤดูฝน ปี 2560  ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโดกสามัคคี เกษตรกร 17 ราย พื้นที่ 173 ไร่ ผลการตรวจฯ ผ่าน 17 ราย และตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโดด ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เกษตรกร 12 ราย พื้นที่ 187 ไร่ ผลการตรวจฯ ผ่าน 12 ราย

***************

การตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6  ฤดูฝน ปี 2560 

104

                 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560นางสาวสำนวล สีสม นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายวีระพงษ์ ณ รังศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6  ฤดูฝน ปี 2560 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโนนค้อและบ้านหนองเดิ่น เกษตรกร 15 ราย พื้นที่ 149 ไร่ ผลการตรวจฯ ผ่าน 15 รายและตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เกษตรกร 32 ราย พื้นที่ 305 ไร่ ผลการตรวจฯ ผ่าน 32 ราย

 

****************

การตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6  ฤดูฝน ปี 2560 

103

                               วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นางสาวเยาวลักษณ์ กุลโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6  ฤดูฝน ปี 2560 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเสาขวัญ และบ้านกุดก้อม เกษตรกร 31 รายพื้นที่ 337 ไร่ ผลการตรวจฯผ่าน 31 ราย

***************

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

3py

                   วันที่ 3 พ.ย. 2560 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร พร้อม ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่จ้างเหมา ชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ร่วมกันพัฒนา พร้อมใส่ปุ๋ยสวนไม้ผล ได้แก่ ต้นลิ้นจี่ ต้นมะม่วง ต้นทับทิม และต้นไม้ดอกไม้ประดับ ภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

 

******************