Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุการผลิต(กระสอบปอ) Written by Super User 33
จ้างทำแคร่ไม้รองรับเมล็ดพันธุ์ Written by Super User 81
จ้างเหมาบุคคลธรรมาดาช่วยปฏิบัติงานตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 11 ราย Written by Super User 118
จ้างเหมาบุคคลธรรมาดาช่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 3 ราย Written by Super User 82
ตารางเเสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 105
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 160
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 140
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุการเกษตร Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 142
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุการเกษตร Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 243
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาสารเคมี Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 148