Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากเกษตรกรแปลงสำรองพันธ์ในกลุ่มนาแปลงใหญ่ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุการผลิต(กระสอบปอ) Written by Super User 43
จ้างทำแคร่ไม้รองรับเมล็ดพันธุ์ Written by Super User 105
จ้างเหมาบุคคลธรรมาดาช่วยปฏิบัติงานตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 11 ราย Written by Super User 132
จ้างเหมาบุคคลธรรมาดาช่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 3 ราย Written by Super User 99
ตารางเเสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 122
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 178
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 153
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุการเกษตร Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 159
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุการเกษตร Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 294