Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากเกษตรกรแปลงสำรองพันธ์ในกลุ่มนาแปลงใหญ่ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 40
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุการผลิต(กระสอบปอ) Written by Super User 92
จ้างทำแคร่ไม้รองรับเมล็ดพันธุ์ Written by Super User 161
จ้างเหมาบุคคลธรรมาดาช่วยปฏิบัติงานตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 11 ราย Written by Super User 174
จ้างเหมาบุคคลธรรมาดาช่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 3 ราย Written by Super User 140
ตารางเเสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 166
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 227
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 195
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุการเกษตร Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 210
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุการเกษตร Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 387