จ้างเหมาบุคคลธรรมาดาช่วยปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 3 ราย

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง