จ้างเหมาบุคคลธรรมาดาช่วยปฏิบัติงานตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 11 ราย

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง