Display # 
Title Author Hits
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาสารเคมี Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 208
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 213
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการทาความสะอาดกระสอบปอ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 275
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 191
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อครุภัณฑ์การเกษตร Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 282
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อสารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันเชื้อรา Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 283
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อตู้อบเมล็ดพันธุ์ (Hot Air Oven ) ความจุไม่น้อยกว่า 135 ลิตร Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 252
- ราคากลางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลาง(อ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 307
- ราคากลางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาซื้อสารเคมีครั้งที่2 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 179
- ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 264