Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 9
ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ Written by Super User 26
ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ Written by Super User 16
ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ Written by Super User 28
ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ Written by Super User 30
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 Written by Super User 22
ประกาศการขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ Written by Super User 45
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by Super User 30
เปลี่ยนแปลงกำหนดขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ Written by Super User 82
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เรื่อง การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ Written by Super User 84