โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

a5 

 

 skn11

sknnew1

skn.1

kpm

skn55

skn66

skn77

sknbk

 

PJTZ 5